Serdecznie zapraszamy na:
Studia I stopnia ADMINISTRACJA

Ciekawy plan studiów dający absolwentom kompetencje do pracy w urzędach państwowych, samorządowych. Studia, na których uczy się prawa, procedury i przedmiotów akademickich rozwijających horyzonty myślenia, jak psychologia, socjologia, negocjacje oraz technicznych umiejętności w zakresie administracji elektronicznej.
Studia podyplomowe:
KADRY I PŁACE


Studia skierowane są do osób posiadających dyplom studiów wyższych: kadry kierowniczej każdego szczebla; osób pracujących w agencjach lub działach doradztwa HR, w działach BHP oraz publicznych służbach zatrudnienia, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.. Program studiów obejmuje zagadnienia z obszaru prawa pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, polityki i dokumentacji kadrowej, podatkowej i ZUS i ubezpieczeń społecznych, podstaw rachunkowości, które są najbardziej doniosłe w praktyce funkcjonowania przedsiębiorcy na rynku. Uzyskana w toku zajęć wiedza pozwala na kształtowanie indywidualnych i zbiorowych stosunków pracy w sposób sprzyjający budowaniu pożądanych więzi w zakładzie pracy.
Studia Podyplomowe
PRAWO W BIZNESIE


Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób posiadających wyższe wykształcenie pozaprawnicze, odczuwających deficyty wiedzy prawniczej w prowadzonej działalności gospodarczej, organizacji przedsiębiorstwa albo w wykonywanej pracy w administracji publicznej. W programie studiów zawarte zostały zagadnienia biznesowe i prawne stanowiące najbardziej funkcjonalne obszary wiedzy prawniczej w administrowaniu przedsiębiorstwem, jak również w pracy urzędnika administracji publicznej.
Studia podyplomowe
PRAWO I PROCEDURA ADMINISTRACYJNA DLA URZĘDNIKÓW


Adresatami oferty są pracownicy administracji rządowej i samorządowej nie posiadający wykształcenia prawniczego lub administracyjnego, pracownicy administracji niepublicznej np. organizacji społecznych, stykający się z problemami prawnymi. Urzędnicy nie posiadający wykształcenia prawniczego lub administracyjnego, przy podejmowaniu czynności prawnych są narażeni na popełnianie błędów. Nasze studia są w stanie pomóc w radzeniu sobie z instytucjami prawnymi, z którymi najczęściej spotkają się w swojej pracy zawodowej, szczególnie w zakresie procedury administracyjnej i sądowo administracyjnej.
STUDIA PODYPLOMOWE BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Absolwenci studiów podyplomowych na kierunku BHP otrzymują:

– świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego BHP dla służby BHP
– zaświadczenie ukończenia kursu audytora wewnętrznego systemów zarządzania BHP
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z metodyki prowadzenia szkoleń
– zaświadczenie ukończenia szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy
KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY I oraz II stopnia

Kurs adresowany dla pracowników administracyjnych, dla osób odpowiedzialnych za prowadzenie archiwów zakładowych, kancelarii, sekretariatów, składnic akt, registratur itp. Kurs pozwala na zdobycie pełnych kwalifikacji zawodowych do pracy na stanowisku archiwisty zawodowego i referenta kancelaryjnego. Kurs prowadzą trenerzy z bogatym doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń i praktyką w zakresie archiwistyki.
CERTYFIKAT  KOMPETENCJI PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO

Kurs przygotowuje do egzaminu na Certyfikat Kompetencji Przewoźnika Drogowego w transporcie rzeczy, prowadzonego przez Instytut Transportu Drogowego. Kurs prowadzi doświadczony trener z wieloletnią praktyką w szkoleniu przewoźników i pozytywnymi efektami prowadzonych przez siebie szkoleń potwierdzanych wysoką zdawalnością. Kurs trwa 5 dni, w trakcie których uczestnicy poznają cały wymagany zakres zagadnień obowiązujących na egzaminie testowym oraz nabywa umiejętności rozwiązywania zadań stanowiących drugą część egzaminu.

Więcej o studiach i opłatach dowiesz się z INFORMACJI O NABORZE.

Broszura informacyjna do pobrania – plik.pdf

EUROSTUDENT zaproszenie do studentów

Pismo w sprawie badania EUROSTUDENT