Stypendia

Informujemy, że wnioski o przyznanie stypendium w semestrze zimowym należy składać w dniach 11 października – 8 listopada.

Wnioski oraz załączniki należy pobierać ze strony internetowej Uczelni.

Studenci mający zaległości w opłacaniu czesnego będą rozliczani w kasie Uczelni. Pozostałym studentom wypłata będzie na wskazane konto (osoby, które nie pobrały druku z kwestury, muszą jak najszybciej podac nr konta bankowego).

Wszyscy studenci (również Ci, którzy nie otrzymają stypendium) są zobowiązani do odbioru decyzji o przyznaniu lub nieprzyznaniu stypendium.

Wszystkie osoby składające wnioski zobowiązane są do dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów wg wykazu ( Proszę zapoznać się szczególnie z załącznikiem nr 19 i 20).

Stypendia przyznawane są na okres semestru (do 5 miesięcy) i wypłacane są miesięcznie.

Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje uczelniana komisja stypendialna, w skład ktorej wchodzą przedstawiciele Uczelni oraz przedstawiciele studentów. Od decyzji uczelnianej komisji stypendialnej przysługuje studentowi prawo odwołania się do Rektora w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Student może ubiegać się równocześnie o wszystkie stypendia.

Warunkiem wypłaty przyznanych stypendiów będzie złożenie oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku. Student jest obowiązany do złożenia ww. oświadczenia.

Przypominamy, iż student, który studiuje równocześnie na więcej niż jednym kierunku studiów może otrzymywać pomoc materialną tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów.

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują stypendia oraz zapomoga, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat.

W związku z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w roku akademickim 2015/2016 można ubiegać się o następujące stypendia:

  • stypendium socjalne,
  • stypendium rektora dla najlepszych studentów,
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
  • zapomoga losowa.

Stypendium socjalne może otrzymać student, który jest w trudnej sytuacji materialnej. Kryterium przyznania pomocy materialnej stanowi dochód za 2014 rok na osobę w gospodarstwie domowym. Do wniosku należy dołączyć wszystkie wymagane dokumenty.

Stypendium rektora może otrzymać student wpisany na trzeci semestr studiów, którego średnia ocen jest wystarczająco wysoka – określona w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej  oraz student, który uczestniczy w pracach badawczych lub posiada inne osiągnięcia naukowe, sportowe bądź artystyczne. Stypendium przyznaje się na wniosek studenta. Student, który powtarza semestr studiów nie może otrzymywać stypendium naukowego. Kwota stypendium zależy od średniej ocen ze studiów oraz innych osiagnięć naukowych, sportowych, artystycznych.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów będzie mogło otrzymywać nie więcej niż 10% liczby studentów każdego kierunku studiów.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student

z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Stypendium przyznaje się na wniosek studenta. Kwota stypendium specjalnego zależy od stopnia niepełnosprawności.

Zapomogę losową może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Zapomogę przyznaje się na wniosek studenta, w którym wskazuje okoliczności i dowody uzasadniające przyznanie zapomogi.

Zapomoga może być przyznana dwa razy w roku akademickim.

Wniosek o zapomogę – nowy (zał. nr 4)

  1. Regulamin przyznawania pomocy materialnej-nowy
  2. Wykaz potrzebnych dokumentów  (zał. nr 19)
  3. Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta  (zał. nr 20)

–  Pouczenie (dotyczy załącznika nr 5 i załącznika nr 22)

Dochód uzyskany:

– dochód uzyskany w roku, w którym osoba uzyskała dochód, po roku stanowiącym podstawę uzyskania dochodu – dla roku akademickiego 2015/16 rokiem bazowym jest rok 2014 i zaświadczenie z US z 2014 roku, dochód uzyskany jest w 2014 lub 2015 i trwa w momencie składania wniosku. Doliczamy wówczas miesięczną pełną kwotę netto dochodu uzyskanego.

Dochód utracony:

– dochód utracony w roku, z którego dochód stanowi podstawę ustalenia dochodu rodziny oraz dochód utracony w roku następującym po roku stanowiącym podstawę naliczania dochodu – dla r.a. 2015/16, rokiem bazowym jest 2014 a utrata nastąpiła w roku 2014 lub 2015 i trwa do momentu składania wniosku.

Informujemy, iż wnioski o stypendia rektora dla najlepszych studentów na semestr zimowy będą przyjmowane zgodnie z nowym Regulaminem od średniej ocen: 4,50

Wniosek o stypendium Rektora dla najlepszych studentów (zał. nr 2)

Stypendium socjalne przyznawane jest na semestr zimowy roku akademickiego 2015/16 na podstawie dochodów z roku 2014.


Wnioski o stypendia:

Załączniki do wniosku o stypendium socjalne dla studentów:

Pojęcie samodzielności finansowej studenta:

Samodzielny finansowo jest student, jeżeli on lub jego współmałżonek, spełnia ŁĄCZNIEnastępujące warunki:

a) posiadał STAŁE źródło dochodów w poprzednim roku podatkowym,
b) posiada STAŁE źródło dochodów w roku bieżącym,
c) jego miesięczy dochód w okresach, o których mowa w pkt.a i b nie był mniejszy niż 1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust.1 i art. 6 ust. 2 pkt.3, ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. obecnie 850,2 zł, a od 1 listopada 2014 r. ? 895,7 zł),
d) nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami lub jednym z nich.

Wyższa Szkoła
Administracji Publicznej
w Kielcach

ul. Staffa 7
25-410 Kielce

tel: 41 330 37 88; 41 368 60 77; 662 364 359
tel/fax: 41 368 66 61 w.106


Smiley face

Godło