Senat uczelni

Dr Jolanta Mikołajczyk  Rektor

Zainteresowania badawcze i związane z nimi publikacje naukowe dr J. Mikołajczyk obejmują praktyczne aspekty realizacji polityk lokalnych oraz polityki wewnętrznej i organizacji pracy w ramach aparatu pomocniczego organów wykonawczych w samorządzie terytorialnym. Ponadto dr Mikołajczyk prowadzi zaawansowane prace badawcze w obszarze ochrony materialnego dziedzictwa historycznego związanego z okresem wojny i szeroko rozumianej polityki pamięci państwa polskiego.

Dr hab. Katarzyna Maćkowska, prof. WSAP

Dr hab. Katarzyna Maćkowska specjalizuje się w zagadnieniach związanych z historią ustroju i prawa Stanów Zjednoczonych, jak również dotyczących aktualnych problemów w funkcjonowaniu amerykańskiej administracji lokalnej. Ponadto prowadzi badania w zakresie prawa upadłościowego w USA.

W latach 1998-2002 odbyła studia magisterskie, a w latach 2002 – 2005 studia doktoranckie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. W 2005 r. uzyskała stopień doktora nauk prawnych na podstawie obrony rozprawy doktorskiej zatytułowanej: Znaczenie wczesnych konstytucji stanowych w rozwoju amerykańskich instytucji demokratycznych. W 2013 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk prawnych.

Dr hab. Katarzyna Maćkowska jest także adwokatem. Prowadzi Kancelarię Adwokacką z siedzibą w Lublinie, specjalizując się w sprawach z zakresu prawa amerykańskiego oraz prawa karnego.

Dr hab. Tomasz Duraj, prof. WSAP

Specjalista z zakresu prawa pracy. Autor blisko 50 publikacji naukowych z prawa pracy, w tym dwóch opracowań monograficznych, współautor kilku komentarzy, autor kilkudziesięciu artykułów w czasopismach naukowych. Jego zainteresowania badawcze obejmują przede wszystkim problematykę indywidualnego prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji prawnej pracowników zajmujących stanowiska kierownicze. Drugim szerokim nurtem zainteresowań naukowych jest zagadnienie nietypowych form zatrudnienia, zwłaszcza praca na własny rachunek.

Dr hab. Wojciech Staszewski prof. WSAP

Dr Katarzyna Mełgieś

Doktor nauk prawnych, w pracy naukowej koncentruje się na zagadnieniach dotyczących prawa i postępowania administracyjnego,  a  także styku prawa gospodarczego i administracyjnego, zwłaszcza w obszarze prawa farmaceutycznego.

Dr Dominik Tyrawa

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Doktora nauk prawnych, specjalność prawo administracyjne.Rozprawa doktorska Wpływ członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w organizacjach międzynarodowych na działalność administracji publicznej. rec. prof. dr hab. Jerzy Stelmasiak (UMCS, NSA) i prof. zw. dr hab. Wojciech Łączkowski (sędzia TK, KUL, UAM) obroniona w 2012 r. Autor ponad 50 publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego i administracyjnego oraz uczestnik ponad 50 konferencji międzynarodowych i ogólnopolskich.Główne kierunki zainteresowań to: globalizacja, europeizacja i standaryzacja prawa polskiego na przykładzie prawa administracyjnego i prawa konstytucyjnego, ustrój administracji publicznej, status jednostki w prawie publicznym, zarządzanie publiczne oraz aksjologia prawa publicznego.

Dr Izabela Rycerska

Politolog o rozległych zainteresowaniach badawczych w obszarze systemu politycznego Polski Kanady oraz innych krajów europejskich. Autorka licznych publikacji z zakresu systemu politycznego Polski, Kanady i byłej Jugosławii, oraz problematyki funkcjonowania samorządu terytorialnego.

Dr Anna Żelazowska Przewłoka

Przedmiotem jej zainteresowań badawczych jest funkcjonowanie przedsiębiorstw w zmieniających się warunkach gospodarki rynkowej. Jest autorką licznych publikacji dotyczących funkcjonowania rolnictwa i agrobiznesu w Polsce.

Mgr Katarzyna Bochenek-Cichoń – prorektor

Prawniczka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,  zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień prawa cywilnego, prawa karnego szczególnie kryminologii, przyczyn zachowań przestępczych, aspektów przestępczości kobiet, motywacji zabójczyń oraz  zabójców oraz wiktymologii.

Mgr Damian Grzelka  przedstawiciel wykładowców praktyków? przedstawiciel studentów

Anna Zielińska – Przewodnicząca samorządu studenckiego WSAP 

Inga Świderska przedstawiciel studentów

Anna Masternak przedstawiciel studentów

Przedstawiciel administracji Uczelni 

Przedstawiciele Założyciela