Zaznacz stronę

  Dane Podstawowe:

  Imię(wymagane)

  Nazwisko(wymagane)

  Rodzaj studiów / Kursu (wymagane)

  Kierunek studiów / Nazwa kursu (wymagane, wybierz kierunek przy Studiach Podyplomowych)

  System studiów (wymagane)

  Data Urodzenia (wymagane)

  Miejsce Urodzenia (wymagane)

  Adres Zameldowania:

  Miasto (wymagane)

  Ulica

  Numer domu

  Numer mieszkania

  Kod pocztowy

  Województwo (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883).

  Twój kwestionariusz zostanie za chwilę do nas przesłany. Niezwłocznie po dokonaniu rejestracji prosimy o zgłoszenie się w Sekretariacie Uczelni i okazanie oryginałów następujących dokumentów:

  STUDIA LICENCJACKIE:

  4 zdjęcia dowodowe
  Świadectwo dojrzałości lub jego notarialnie potwierdzoną kopię
  Kserokopię dowodu osobistego
  CV
  Podanie
  Kwestionaiusz osobowy

  STUDIA PODYPLOMOWE:
  CV
  Odpis dyplomu uczelni wyższej
  2 zdjęcia dowodowe
  Podanie
  Kwestionariusz osobowy

  UWAGA! Naciśnięcie poniższego przycisku zapisuje dane i kończy proces rekrutacji ONLINE

  Skip to content