Stypendia
Świadczenia dla studentów WSAP przyznawane są w oparciu o normy zawarte w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Regulaminu świadczeń dla studentów WSAP z 30 czerwca 2019 r.
Studenci ubiegający się o świadczenia zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem świadczeń dla studentów oraz dostarczenia stosownych dokumentów  do Dziekanatu Uczelni do dnia 7 listopada 2020 ( semestr zimowy) i do dnia 28 marca 2021 ( semestr letni)
Progi dochodowe uprawniające do otrzymania świadczeń socjalnych zawarte zostały w paragrafie 19. Regulaminu świadczeń dla studentów.
Stypendia przyznawane są na okres semestru (do 5 miesięcy) i wypłacane są miesięcznie.

Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje uczelniana komisja stypendialna, w skład ktorej wchodzą przedstawiciele Uczelni oraz przedstawiciele studentów. Od decyzji uczelnianej komisji stypendialnej przysługuje studentowi prawo odwołania się do Rektora w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Student może ubiegać się równocześnie o wszystkie stypendia.

Warunkiem wypłaty przyznanych stypendiów będzie złożenie oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku. Student jest obowiązany do złożenia ww. oświadczenia.

Przypominamy, iż student, który studiuje równocześnie na więcej niż jednym kierunku studiów może otrzymywać pomoc materialną tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów.

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują stypendia oraz zapomoga, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres 6 lat kalendarzowych, tj. 72 miesięcy), w którym danej osobie przysługuje możliwość ubiegania się o świadczenia w ramach studiów (w tym także podczas urlopu od zajęć) – niezależnie od ich rodzaju i długości trwania, jak też uczelni, na których są odbywane. Tym samym dla biegu tego terminu nie ma znaczenia, czy student występuje o świadczenia oraz czy je pobiera. 6-letni okres przysługiwania świadczeń rozpoczyna się w momencie podjęcia studiów i nabycia praw studenta po raz pierwszy (na pierwszym kierunku studiów), co następuje z chwilą złożenia ślubowania.

Regulamin świadczeń dla studentów

Na podstawie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 r. oraz Regulaminu świadczeń dla studentów, studenci WSAP Kielce mogą otrzymywać:

  • stypendium socjalne,
  • stypendium rektora dla najlepszych studentów,
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
  • zapomoga losowa.

Stypendium socjalne może otrzymać student, który jest w trudnej sytuacji materialnej. Kryterium przyznania pomocy materialnej stanowi dochód za 2019 rok na osobę w gospodarstwie domowym. Do wniosku należy dołączyć wszystkie wymagane dokumenty.

Stypendium rektora może otrzymać student wpisany na trzeci semestr studiów, którego średnia ocen jest wystarczająco wysoka – określona w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej  oraz student, który uczestniczy w pracach badawczych lub posiada inne osiągnięcia naukowe, sportowe bądź artystyczne. Stypendium przyznaje się na wniosek studenta. Student, który powtarza semestr studiów nie może otrzymywać stypendium naukowego. Kwota stypendium zależy od średniej ocen ze studiów oraz innych osiągnięć naukowych, sportowych, artystycznych.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów będzie mogło otrzymywać nie więcej niż 10% liczby studentów każdego kierunku studiów.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student

z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Stypendium przyznaje się na wniosek studenta. Kwota stypendium specjalnego zależy od stopnia niepełnosprawności.

Zapomogę losową może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej. Zapomogę przyznaje się na wniosek studenta, w którym wskazuje okoliczności i dowody uzasadniające przyznanie zapomogi.

Zapomoga może być przyznana dwa razy w roku akademickim.

-Dochód uzyskany:

dla roku akademickiego 2020/21 rokiem bazowym jest rok 2019, zaświadczenie z US z 2019 roku, dochód uzyskany jest w 2019 lub w chwili  składania wniosku. Doliczamy wówczas miesięczną pełną kwotę netto dochodu uzyskanego.

Dochód utracony:

– dochód utracony w roku, z którego dochód stanowi podstawę ustalenia dochodu rodziny oraz dochód utracony w roku następującym po roku stanowiącym podstawę naliczania dochodu – dla r.a. 2020/21 rokiem bazowym jest 2019 a utrata nastąpiła w roku 2019 lub 2020 trwa do momentu składania wniosku.

Informujemy, iż wnioski o stypendia rektora dla najlepszych studentów na semestr zimowy będą przyjmowane zgodnie z nowym Regulaminem od średniej ocen: 4,499

Wniosek o stypendium Rektora dla najlepszych studentów (zał. nr 2)

Stypendium socjalne przyznawane jest na semestr zimowy roku akademickiego 2020/21na podstawie dochodów z roku 2019


Wnioski o stypendia:

Załączniki do wniosku o stypendium socjalne dla studentów:

Pojęcie samodzielności finansowej studenta:

Samodzielny finansowo jest student, jeżeli on lub jego współmałżonek, spełnia ŁĄCZNIE następujące warunki:

a) posiadał STAŁE źródło dochodów w poprzednim roku podatkowym,
b) posiada STAŁE źródło dochodów w roku bieżącym,
c) jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w pkt.a i b nie był mniejszy niż 1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust.1 i art. 6 ust. 2 pkt.3, ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
d) nie złożył oświadczenia o prowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami lub jednym z nich.

Student, którego dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 528 zł ma obowiązek dołączyć do wniosku zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta oraz jego rodziny, obejmującego okres od roku bazowego (tj. roku poprzedzającego rok akademicki  w którym student ubiega się o świadczenie) do dnia wydania zaświadczenia.

Zaświadczenie to musi zawierać  aktualne informacje dotyczące bazowego roku kalendarzowego oraz roku bieżącego tak, aby mogło przyczynić się do wyjaśnienia sytuacji materialnej studenta, a co za tym idzie, stanowić dowód w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wyższa Szkoła
Administracji Publicznej
w Kielcach

ul. Staffa 7
25-410 Kielce

Telefony:
41 368 66 61
41 330 37 88
41 368 60 77
662 364 359


Smiley face

Godło