Studia I stopnia

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach jako pierwsza w regionie, w 1999 roku uruchomiła studia na kierunku ADMINISTRACJA. Mamy największe doświadczenie w kształceniu na potrzeby administracji publicznej (rządowej, samorządowej i ogólnej).

 Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach kształci na poziomie wyższych studiów zawodowych (studia pierwszego stopnia) w systemie niestacjonarnym na kierunku ADMINISTRACJA.

Program studiów zawiera zagadnienia, bez których nie może funkcjonować żaden urzędnik, m.in.:

prawoznawstwo, prawo administracyjne, postępowanie administracyjne, administracja i zarządzanie publiczne, konstytucyjny system organów państwowych, publiczne prawo gospodarcze, prawo cywilne, karne, prawo pracy, prawo finansowe i finanse publiczne, sądownictwo administracyjne, prawo podatkowe, ale również praktyczne aspekty administracji elektronicznej, socjologia, psychologia, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów, komunikacja i wystąpienia publiczne, podstawy dyplomacji oraz szereg innych przedmiotów obejmujących obszary wiedzy przydatne w pracy urzędnika.

W trakcie trwania studiów, student ma możliwość wyboru specjalności najbardziej odpowiadającej jego zainteresowaniom i potrzebom: Administracja i Zarządzanie Publiczne lub E-administracja.

Studia trwają trzy lata i kończą się uzyskaniem tytułu LICENCJATA ADMINISTRACJI.

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów licencjackich na kierunku Administracja oraz suplement do dyplomu, który ma służyć do uznawania kwalifikacji akademickich i zawodowych w kraju i za granicą.

Zapoznaj się z planem studiów
 

Zapoznaj się z programem kształcenia na kierunku Administracja (archiwalny)

 

Administracja Publiczna

W demokratycznym państwie prawnym obywatele mają pełne prawo oczekiwać, że będą obsługiwani przez ludzi kompetentnych. Studia w zakresie specjalności “ADMINISTRACJA PUBLICZNA” skutecznie uczą pracy w administracji poprzez wyposażenie jej absolwentów w bogaty zasób wiedzy z zakresu prawa, interpretacji przepisów prawnych, znajomości urzędowych procedur, postępowania administracyjnego, zarządzania publicznego.
Ponadto poprzez trening menedżerski, psychologiczny, socjologiczny, seminaria i ćwiczenia praktyczne, Uczelnia znakomicie przygotowuje do podejmowania decyzji w różnych, często skomplikowanych okolicznościach.
WSAP kładzie szczególny nacisk na dopasowanie programów kształcenia do wymogów związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej, zapewniając w ten sposób absolwentom wiedzę i umiejętności niezbędne do dobrego funkcjonowania w europejskiej przestrzeni administracyjnej. Zapotrzebowanie na tak wykształconych pracowników administracji szacuje się w Polsce w najbliższych latach na kilkadziesiąt tysięcy osób. Przygotowanie do zawodu zdobyte w Uczelni ma zastosowanie także w innych obszarach profesjonalnej aktywności poza administracją publiczną. Praca w biznesie wymaga podobnej wiedzy, wysokiego poziomu kompetencji, szeregu sprawności i umiejętności pracy w grupie , jak praca w sektorze publicznym. Praktyki zawodowe w urzędach miast, gmin, urzędach marszałkowskich, urzędach pracy, instytucjach administracji gospodarczej i finansowej, oraz organizacjach międzynarodowych, pozwalają na skrócenie okresu adaptacji i wdrażania absolwentów do pracy.

Program studiów obejmuje przedmioty z różnych dziedzin prawa, finansów, psychologii, socjologii, oraz innych dyscyplin społecznych

ZARZĄDZANIE PUBLICZNE
Zarządzanie publiczne – specjalność ta rozszerza wiedzę administracyjną studenta obszary administracji różnymi obszarami rzeczywistości w sferze publicznej. W ramach tej specjalności pojawiają się takie przedmioty, jak: Podstawy zarządzania publicznego, Legislacja administracyjna, Elektroniczny obieg i archiwizacja dokumentów, Zarządzanie strategiczne w samorządzie, Ubezpieczenia społeczne, Oświata w gminie, Akta stanu cywilnego i ewidencja ludności, Protokół dyplomatyczny w administracji publicznej, Organizacja pracy biurowej i kontaktów z klientami, Podatki i opłaty w gminie, Prawo lokalowe, budowlane, rolne i wodne, Zarządzanie nieruchomościami czy Podstawy rachunkowości.
e-Administracja

Moduł e-Administracja obejmuje wykłady i ćwiczenia, w trakcie których studenci poznają techniczne i prawne możliwości wykorzystywania nowoczesnych technik informatycznych w administracji publicznej oraz w relacjach urzędnik ? petent, jak również nabywają umiejętności zarządzania informacją w administracji publicznej zgodnie z regułami bezpieczeństwa. Są to pierwsze studia z zakresu e-Administracji prowadzone przez specjalistów i praktyków.

Wyższa Szkoła
Administracji Publicznej
w Kielcach

ul. Staffa 7
25-410 Kielce

Telefony:
41 368 66 61
41 330 37 88
41 368 60 77
662 364 359


Smiley face

Godło