Zaznacz stronę

Świadczenia dla studentów WSAP przyznawane są w oparciu o normy zawarte w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Regulaminu świadczeń dla studentów WSAP z 30 czerwca 2019 r.

Studenci ubiegający się o świadczenia zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem świadczeń dla studentów oraz dostarczenia stosownych dokumentów  do Dziekanatu Uczelni do dnia 10 listopada (semestr zimowy) i do dnia 31 marca (semestr letni).

Progi dochodowe uprawniające do otrzymania świadczeń socjalnych zawarte zostały w paragrafie 19. Regulaminu świadczeń dla studentów, zamieszczonym na BIP Uczelni.

Na podstawie Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 r. oraz Regulaminu świadczeń dla studentów, studenci WSAP Kielce mogą otrzymywać:

  • stypendium socjalne,
  • stypendium rektora dla najlepszych studentów,
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
  • zapomoga losowa.

Stypendium socjalne może otrzymać student, który jest w trudnej sytuacji materialnej. Kryterium przyznania pomocy materialnej stanowi dochód na osobę w gospodarstwie domowym za poprzedzający rok kalendarzowy wobec roku akademickiego w którym składany jest wniosek.

 Do wniosku należy dołączyć wszystkie wymagane dokumenty.

Stypendium rektora może otrzymać student wpisany na trzeci semestr studiów, którego średnia ocen jest wystarczająco wysoka – określona w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej  oraz student, który uczestniczy w pracach badawczych lub posiada inne osiągnięcia naukowe, sportowe bądź artystyczne. Stypendium przyznaje się na wniosek studenta. Student, który powtarza semestr studiów nie może otrzymywać stypendium naukowego. Kwota stypendium zależy od średniej ocen ze studiów oraz innych osiągnięć naukowych, sportowych, artystycznych.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów będzie mogło otrzymywać nie więcej niż 10% liczby studentów każdego kierunku studiów.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Stypendium przyznaje się na wniosek studenta. Kwota stypendium specjalnego zależy od stopnia niepełnosprawności.

Zapomogę losową może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej. Zapomogę przyznaje się na wniosek studenta, w którym wskazuje okoliczności i dowody uzasadniające przyznanie zapomogi.

Zapomoga może być przyznana dwa razy w roku akademickim.

Warunki uzyskania świadczeń  przez studenta

Stypendia przysługują wyłącznie studentom studiów I stopnia.

Warunkiem wypłaty przyznanych stypendiów będzie złożenie oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku. 

Przypominamy, iż student, który studiuje równocześnie na więcej niż jednym kierunku studiów może otrzymywać pomoc materialną tylko na jednym, wskazanym przez siebie kierunku studiów.

Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują stypendia oraz zapomoga, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres 6 lat kalendarzowych, tj. 72 miesięcy), w którym danej osobie przysługuje możliwość ubiegania się o świadczenia w ramach studiów (w tym także podczas urlopu od zajęć) – niezależnie od ich rodzaju i długości trwania, jak też uczelni, na których są odbywane. Tym samym dla biegu tego terminu nie ma znaczenia, czy student występuje o świadczenia oraz czy je pobiera. 

6-letni okres przysługiwania świadczeń rozpoczyna się w momencie podjęcia studiów i nabycia praw studenta po raz pierwszy (na pierwszym kierunku studiów), co następuje z chwilą złożenia ślubowania.

Wypłaty

Stypendia przyznawane są na okres semestru (do 5 miesięcy) i wypłacane są miesięcznie.

Decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje uczelniana komisja stypendialna, w skład której wchodzą przedstawiciele Uczelni oraz przedstawiciele studentów. Od decyzji uczelnianej komisji stypendialnej przysługuje studentowi prawo odwołania się do Rektora ds. studenckich w terminie 14dni od daty otrzymania decyzji.

Student może ubiegać się równocześnie o wszystkie stypendia.

Skip to content