Zaznacz stronę

Proces kształcenia oraz efekty osiągane w jego wyniku, stanowią przedmiot stałej uwagi administracji i kadry naukowo-dydaktycznej Uczelni. W uczelni funkcjonuje System Zapewniania Jakości Kształcenia, w którym aktywnie uczestniczą wszystkie grupy uczelnianej społeczności: kadra naukowo-dydaktyczna, studenci oraz administracja uczelni.

W ramach działań mających na celu stałe podnoszenie jakości kształcenia:

 • dbamy o wysoką jakość uczelnianej kadry dydaktycznej;
 • prowadzimy stały monitoring realizacji planów studiów;
 • prowadzimy hospitacje zajęć,
 • na każdym przedmiocie sprawdzamy uzyskiwane przez studentów efekty uczenia się;
 • studenci mają możliwość wpływać na modyfikację programu studiów zgodnie ze swoimi preferencjami;
 • programy studiów są poddawane ocenie i weryfikacji przez naszych interesariuszy w administracji publicznej i gospodarczej pod kątem przydatności zawartych w nich wiedzy i umiejętności;
 • zbieramy opinie od pracodawców, u których nasi studenci odbywają praktyki zawodowe;
 • co pewien czas, w wyniku zebranych informacji i opinii, modyfikujemy programy studiów oraz efekty uczenia się;
 • doskonalimy infrastrukturę kształcenia;
 • monitorujemy kryteria i procedury oceny studentów;
 • wspieramy innowacje dydaktyczne.
Skip to content