Szkolenia Komputerowe

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach zakończyła projekt “WSAP – Wiedza, Sprawność, Administracja, Profesjonalizm – kursy ogólne szansą na wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”, Priorytet V, Działanie 5.2. “Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”, Poddziałanie 5.2.1. “Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”.

Projekt skierowany był do pracowników urzędów gmin wiejskich i wiejsko-miejskich województwa świętokrzyskiego.

Przeszkoliliśmy 170 osób w ramach kursu komputerowego oraz 111 osób w ramach kursu językowego.

Kurs komputerowy przeprowadzono zgodnie z kryteriami Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL na dwóch poziomach zaawansowania:

Poziom podstawowy – składający się z następujących zagadnień: podstawy technik informatycznych, użytkowanie komputerów, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menadżerska i prezentacyjna, usługi w sieciach informatycznych – Wymiar godzinowy: 24(każde zagadnienie).

Poziom zaawansowany – obejmuje takie zagadnienia jak: przetwarzanie tekstu, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menadżerska i prezentacyjna – Wymiar godzinowy: 24 (każde zagadnienie).

Każdy uczestnik wybrał dwa dowolne zagadnienia i uczestniczył łącznie w 48 godzinnym kursie komputerowym, który kończył się egzaminem. Rezultaty zostały odnotowane w Europejskiej Karcie Umiejętności Komputerowych.

Projekt zakończyła konferencja w Mąchocicach Kapitulnych w dniu 23 stycznia 2010 r.

Po części plenarnej nastąpiło uroczyste wręczenie certyfikatów wraz z zaświadczeniami oraz zestawów upominkowych przez Rektora Uczelni.