Zaznacz stronę

Szkolenie “mediator sądowy”

MIEJSCE: Kielce (WSAP), ul. Staffa 7

TERMIN: 6-7 oraz 13-14 maja 2023

Zajęcia odbywają się w dwa weekendy: w soboty w godz. 9:00 – 16:30 oraz w niedziele w godz. 9:00 – 16:30.

Cel szkolenia:

Organizowane przez nas szkolenie ma przygotować Państwa do pełnienia funkcji mediatora – to jest cel podstawowy.

Wiedza zdobyta w trakcie szkolenia może być także wykorzystana w innych sferach zawodowych i osobistych.

Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz warsztatów praktycznych: analiza i rozpoznanie konfliktu, praktyczne stosowanie technik mediacji, czy konstruowanie ugody. W ramach warsztatów będą też prowadzone symulacje mediacji.

Każdy Uczestnik będzie miał możliwość rozwinięcia umiejętności interpersonalnych w zakresie:
– efektywnej komunikacji,
– budowania porozumienia,

– wygaszania emocji
– prowadzenia dyskursu z osobami o odmiennych stanowiskach,
– efektywnego zarządzania procesami grupowymi,
– prezentowania własnego stanowiska.

Adresaci szkolenia to:

Nasze szkolenie są skierowane przede wszystkim do osób, które chcą poznać techniki, narzędzia, metody stosowane w mediacjach i negocjacjach.

Jeżeli:

 • chcesz zostać mediatorem sądowym;
 • pracujesz jako manager;
 • zarządzasz zespołem;
 • jesteś pracownikiem działu HR;
 • jesteś pracownikiem działu kadr;
 • prowadzisz własną firmę;
 • pracujesz w obszarze sprzedaży;
 • pracujesz jako windykator;
 • zajmujesz się resocjalizacją;
 • pracujesz w ośrodku szkolno-wychowawczym;
 • jesteś prawnikiem: radcą prawnym, adwokatem, prokuratorem;
 • jesteś kuratorem sądowym;
 • pracujesz w szkole z uczniami;
 • zarządzasz nauczycielami;
 • jesteś trenerem;
 • jesteś pracownikiem poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • chcesz poznać techniki, które pomogą Ci rozwiązywać i niwelować konfliktowe sytuacje w życiu codziennym (w pracy lub w domu)

 Ukończenie szkolenia daje szansę zdobycia przez Państwa nowych kwalifikacji zawodowych (zawód Mediator, PKD 69.10.Z)

 Szkolenie uprawnia do ubiegania się o wpis na listę Stałych Mediatorów Sądowych prowadzoną przez Prezesów Sądów Okręgowych

Szkolenie zgodne ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 r. oraz standardami Rady Europy wypracowanymi przez Europejską Komisję ds. efektywności wymiaru sprawiedliwości.

PROGRAM SZKOLENIA:
I. Podstawowe zasady oraz elementy mediacji:
1. Przebieg postępowania mediacyjnego.
2. Zasady mediacji.
3. Przesłanki pozytywne i negatywne stosowania mediacji.

4. Osoba mediatora, jego rola, prawa i obowiązki mediatora
5. Etyka zawodowa mediatorów.
6. Standardy prowadzenia mediacji i działania mediatora.

7. Etapy mediacji.

II. Prawno-organizacyjne aspekty postępowania mediacyjnego:
1. Podstawy prawne zastosowania procedur mediacyjnych (z uwzględnieniem zmian prawnych w 2019 roku)
2. Zagadnienia praktyczne związane z organizacją postępowania mediacyjnego.
3. Zasady koordynacji działań i współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości.
4. Dokumentacja – przygotowanie, administrowanie, archiwizacja.
5. Standardy postępowania mediacyjnego na gruncie prawa polskiego i europejskiego.
6. Mediacja w Polsce i na Świecie (Europa i USA).

III. Podstawy psychologii emocji, konfliktów i różnic indywidualnych w kontekście pracy mediatora.

 1. Alternatywne sposoby rozwiązywania konfliktów – analiza porównawcza.
 2. Wiedza na temat dynamiki konfliktu i sposobów jego rozwiązywania.
 3. Komunikacja interpersonalna w sytuacji konfliktu. Bariery komunikacyjne i sposoby pracy z oporem.
 4. Techniki komunikacji w mediacji.

IV. Warsztaty w zakresie:
1. Prowadzenia wstępnych spotkań ze stronami w tym nauka tzw. „monologu mediatora” i zawierania umowy o  mediację.
2. Biegłości i umiejętności prowadzenia spotkań mediacyjnych zgodnie z zasadami i z uwzględnieniem odpowiednich technik mediacyjnych.
3. Umiejętności komunikacyjnych mediatora.
4. Zdolności dokonania analizy i diagnozy konfliktu objętego mediacją, w tym szczególności:
5. Wspierania stron w pracy nad rozwiązaniem sporu.
6. Umiejętność sporządzania ugody – prezentacja ogólna i ćwiczenia praktyczne.
7. Umiejętność współpracy ze współmediatorem/ką.
8. Umiejętność współpracy ze  specjalistami merytorycznymi.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
Jako Uczestnicy szkolenia otrzymacie Państwo autorskie materiały szkoleniowe oraz wzory dokumentacji sporządzanych w procedurze mediacji.

CERTYFIKAT:
Każdy z Uczestników szkolenia otrzymuje Certyfikat ukończenia szkolenia, który potwierdza zgodność szkolenia ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 r. oraz standardami Rady Europy opracowanymi przez Europejską Komisję ds. efektywności wymiaru sprawiedliwości.

KONSULTACJE POSZKOLENIOWE dla każdego Uczestnika:
Po zakończeniu szkolenia służymy pomocą w rozwiązywaniu ewentualnych problemów praktycznych, które mogą powstać przy prowadzeniu mediacji.

Cena:1390 zł

! ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń !

Skip to content