Proces Boloński

19 czerwca 1999 r. Ministrowie edukacji 29 krajów (w tym Polski), odpowiedzialni za szkolnictwo wyższe, podpisali Deklarację Bolońską, w której uznali, ze będą dążyć do utworzenia do roku 2010 Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, dzięki któremu uczelnie umożliwią swoim studentom pełny rozwój ich osobowości i uzyskanie umiejętności dostosowanych do potrzeb rynku pracy . Ten proces zmian strukturalnych, programowych i organizacyjnych w systemie szkolnictwa wyższego został nazwany Procesem Bolońskim.

Cele Procesu Bolońskiego:

  • przyjęcie systemu ?czytelnych i porównywalnych dyplomów;
  • prowadzenie sytemu studiów dwustopniowych, opartego na dwóch cyklach kształcenia ( licencjat-magister);
  • wprowadzenie punktowego systemu zaliczania osiągnięć studentów (ECTS);
  • rozwój mobilności studentów i pracowników uczelni;
  • rozwój współpracy europejskiej w zakresie zapewnienia jakości kształcenia;
  • wzmocnienie wymiaru europejskiego szkolnictwa wyższego.