Centrum Kształcenia Ustawicznego WSAP zaprasza na kursy:

  • przegotowujące do egzaminu na Certyfikat Przewoźnika Drogowego
  • Kurs Archiwalno-Kancelaryjny
  • Weekendowy Kurs Zamówień Publicznych

 Organizatorzy:

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej – Kielce
Pracownia Zamówień Publicznych – Piotr Sperczyński
SOA – Service Oriented Architecture – Grzegorz Basińsk

Koszt uczestnictwa w warsztatach: 900 zł / możliwość płatności w dwóch ratach.
Zarejestruj się! Nie czekaj! Najtańsze szkolenie na rynku tylko 150 zł za dzień.

Czas trwania, organizacja:
3 sesje weekendowe online w godzinach
sobota 10.00-16.00
niedziela 10.00-14.00 + praca na dokumentach w czasie warsztatów oraz zadania domowe.
Uczestnicy otrzymują zestawienie regulacji prawnych, druków, wniosków, ogłoszeń, oświadczeń i innych dokumentów elektronicznych niezbędnych do czynnego uczestnictwa w procedurach zamówień publicznych (zamawiający, wykonawca, nadzór-kierownik jednostki).

Strona organizacyjna/zgłoszenia:
E-mail: sekretariat@wsap-kielce.edu.pl
Telefon: +48 662 364 314
Osoba koordynująca: Prorektor WSAP dr Janina Kowalik.

Cel – efekt uczestnictwa w warsztatach

Zapoznanie uczestników warsztatów z elementami dotyczącymi przygotowania, przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia oraz wymaganiami związanymi z realizacją umowy. 

Osoby występujące po stronie zamawiającego pozyskają praktyczną wiedzę pozwalającą przygotować i wykonać między innymi następujące czynności:
– przygotowanie treści siwz z załącznikami,
– przygotowanie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych czy w DU UE,
– wszczęcie postępowania, przeprowadzenie go łącznie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej przy zastosowaniu miniPortalu UZP lub programu komercyjnego,
– przygotowanie dokumentacji z przeprowadzonego postępowania.

 

Osoby występujące po stronie wykonawcy pozyskają praktyczną wiedzę pozwalającą czynnie uczestniczyć w procedurach zamówień publicznych między innymi (w szczególności) poznając odpowiedzi na poniższe pytania:
– jak dowiedzieć się o przetargu przed jego ogłoszeniem łącznie z informacją o środkach finansowych jakie zamawiający ma lub będzie miał na realizację tego zamówienia?
– jak sparametryzować “ustawienie przetargu” (świadome lub nieświadome) przez zamawiającego oraz środki zaradcze?
– w jaki sposób analizować treści ogłoszenia o zamówieniu, treść siwz i załączników czy projektu umowy?
– jak składać ofertę elektronicznie, podpisywać dokumenty i oświadczenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz sprawdzić, czy konkurencyjna firma nie popełniła błędu w postępowaniu?
– w trakcie realizacji umowy: kiedy zamawiający może podpisać aneks do umowy i w jaki sposób przygotować dokumenty potwierdzające taką możliwość?

 

 

 

Osoby sprawujące nadzór organizacyjny i merytoryczny lub kontrolujące zamówienia publiczne pozyskają praktyczną wiedzę pozwalającą między innymi (w szczególności) poznać odpowiedzi na poniższe pytania:
– gdzie występują nieprawidłowości w zamówieniach publicznych?
– jak przygotować stronę organizacyjną zamówień publicznych, komisja przetargowa, regulamin pracy?
– rola kierownika jednostki, osoby sprawującej nadzór nad zamówieniami publicznymi w tym jakie elementy “zamówień publicznych” wymagają szczególnej uwagi?
– jak przygotować schemat kontroli zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego – lista sprawdzająca?
– jak sprawować nadzór nad realizacją umowy zawartej w oparciu o procedury wynikające z ustawy pzp?

 

 

 

 

Prowadzący

 

 

 

Piotr Sperczyński
Jeden z najbardziej cenionych specjalistów i trenerów w zakresie zamówień publicznych w Polsce, zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1994 roku – doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów podlegających systemowi zamówień publicznych. Trener zamówień publicznych wpisany w roku 1994 na listę Prezesa UZP w zakresie: dostaw, usług, usług informatycznych oraz robót budowlanych. Autor licznych publikacji i artykułów. W latach 1995-2006 wpisany na listę arbitrów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i orzekający w sprawach zamówień publicznych. Wiedza praktyczna sprawdza się przy konsultacjach w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań, weryfikacji ogłoszeń o zamówieniu i treści specyfikacji czy budowaniu rozwiązań organizacyjnych, lub w prowadzeniu szkoleń na terenie całego kraju. W chwili obecnej jest to osoba posiadająca cenny zbiór doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań, z których warto skorzystać. Praktyk w trzech płaszczyznach: zamawiający, wykonawca i kontrola zamówień. Każdego roku w jego szkoleniach bierze udział kilka tysięcy osób (średnio w roku ok. 120 szkoleń jedno/dwu lub trzydniowych), a częste konsultacje i doradztwo (także telefonicznie) jest prowadzone od 25 lat. W rankingach popularności osób prowadzących szkolenia niezmiennie zajmuje czołowe pozycje. Dodatkowe informacje i podpowiedzi dotyczące zamówień publicznych zawarte są na stronie www.pzp.pl

 

 

 

Grzegorz Basiński
Specjalista w zakresie systemów informatycznych i zabezpieczeń, tematyki związanej z ochroną danych osobowych (RODO) oraz analizą ryzyka. Posiada 25-letnie doświadczenie w zakresie budowy i wdrażania systemów informatycznych w sektorze publicznym. Projektował i współtworzył zaawansowane technicznie systemy bezpieczeństwa dla instytucji publicznych, opracowywał i wdrażał metodologie zarządzania informacją i ryzykiem w instytucjach samorządowych. Grzegorz Basiński jest ekspertem w zakresie bezpieczeństwa informacji, cyberbezpieczeństwa jak i analizy ryzyka. Posiada certyfikaty: Audytora Wiodącego ISO/IEC 22301 ISO/IEC 27001, MoR® Certificate in Risk Management, członek międzynarodowej grupy eksperckiej w zakresie analizy ryzyka Factor Analysis of Information Risk – FAIR Institute. Ukończył Executive Master of Business Administration na Apsley Business School w Londynie. Prowadzi szkolenia oraz wykłady na konferencjach i seminariach poświęconych tematyce bezpieczeństwa teleinformatycznego. Autor artykułów i opracowań poświęconych tematyce technologii teleinformatycznych. Doskonale zorientowany również w tematyce związanej z zamówieniami publicznymi w obszarze teleinformatyki, oprogramowania oraz usług informatycznych. W ankietach poszkoleniowych bardzo wysoko oceniany przez uczestników.

 

Organizatorzy:
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej – Kielce
Pracownia Zamówień Publicznych – Piotr Sperczyński
SOA – Service Oriented Architecture – Grzegorz Basiński

Terminy rozpoczęcia spotkań online:
I sesja: 23-24.05.2020 r
II sesja: 6-7.06.2020 r
III sesja: 13-14.06.2020 r

Koszt uczestnictwa w warsztatach: 900 zł / możliwość płatności w dwóch ratach.
Zarejestruj się! Nie czekaj! Najtańsze szkolenie na rynku tylko 150 zł za dzień.


Czas trwania, organizacja:
3 sesje weekendowe online w godzinach
sobota 10.00-16.00
niedziela 10.00-14.00 + praca na dokumentach w czasie warsztatów oraz zadania domowe.
Uczestnicy otrzymują zestawienie regulacji prawnych, druków, wniosków, ogłoszeń, oświadczeń i innych dokumentów elektronicznych niezbędnych do czynnego uczestnictwa w procedurach zamówień publicznych (zamawiający, wykonawca, nadzór-kierownik jednostki).

Strona organizacyjna/zgłoszenia:
E-mail: sekretariat@wsap-kielce.edu.pl
Telefon: +48 662 364 314
Osoba koordynująca: Prorektor WSAP dr Janina Kowalik.Cel – efekt uczestnictwa w warsztatach

Zapoznanie uczestników warsztatów z elementami dotyczącymi przygotowania, przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia oraz wymaganiami związanymi z realizacją umowy.

Osoby występujące po stronie zamawiającego pozyskają praktyczną wiedzę pozwalającą przygotować i wykonać między innymi następujące czynności:
– przygotowanie treści siwz z załącznikami,
– przygotowanie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych czy w DU UE,
– wszczęcie postępowania, przeprowadzenie go łącznie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej przy zastosowaniu miniPortalu UZP lub programu komercyjnego,
– przygotowanie dokumentacji z przeprowadzonego postępowania.

Osoby występujące po stronie wykonawcy pozyskają praktyczną wiedzę pozwalającą czynnie uczestniczyć w procedurach zamówień publicznych między innymi (w szczególności) poznając odpowiedzi na poniższe pytania:
– jak dowiedzieć się o przetargu przed jego ogłoszeniem łącznie z informacją o środkach finansowych jakie zamawiający ma lub będzie miał na realizację tego zamówienia?
– jak sparametryzować “ustawienie przetargu” (świadome lub nieświadome) przez zamawiającego oraz środki zaradcze?
– w jaki sposób analizować treści ogłoszenia o zamówieniu, treść siwz i załączników czy projektu umowy?
– jak składać ofertę elektronicznie, podpisywać dokumenty i oświadczenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz sprawdzić, czy konkurencyjna firma nie popełniła błędu w postępowaniu?
– w trakcie realizacji umowy: kiedy zamawiający może podpisać aneks do umowy i w jaki sposób przygotować dokumenty potwierdzające taką możliwość?

Osoby sprawujące nadzór organizacyjny i merytoryczny lub kontrolujące zamówienia publiczne pozyskają praktyczną wiedzę pozwalającą między innymi (w szczególności) poznać odpowiedzi na poniższe pytania:
– gdzie występują nieprawidłowości w zamówieniach publicznych?
– jak przygotować stronę organizacyjną zamówień publicznych, komisja przetargowa, regulamin pracy?
– rola kierownika jednostki, osoby sprawującej nadzór nad zamówieniami publicznymi w tym jakie elementy “zamówień publicznych” wymagają szczególnej uwagi?
– jak przygotować schemat kontroli zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego – lista sprawdzająca?
– jak sprawować nadzór nad realizacją umowy zawartej w oparciu o procedury wynikające z ustawy pzp?

Prowadzący

Piotr Sperczyński
Jeden z najbardziej cenionych specjalistów i trenerów w zakresie zamówień publicznych w Polsce, zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1994 roku – doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów podlegających systemowi zamówień publicznych. Trener zamówień publicznych wpisany w roku 1994 na listę Prezesa UZP w zakresie: dostaw, usług, usług informatycznych oraz robót budowlanych. Autor licznych publikacji i artykułów. W latach 1995-2006 wpisany na listę arbitrów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i orzekający w sprawach zamówień publicznych. Wiedza praktyczna sprawdza się przy konsultacjach w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań, weryfikacji ogłoszeń o zamówieniu i treści specyfikacji czy budowaniu rozwiązań organizacyjnych, lub w prowadzeniu szkoleń na terenie całego kraju. W chwili obecnej jest to osoba posiadająca cenny zbiór doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań, z których warto skorzystać. Praktyk w trzech płaszczyznach: zamawiający, wykonawca i kontrola zamówień. Każdego roku w jego szkoleniach bierze udział kilka tysięcy osób (średnio w roku ok. 120 szkoleń jedno/dwu lub trzydniowych), a częste konsultacje i doradztwo (także telefonicznie) jest prowadzone od 25 lat. W rankingach popularności osób prowadzących szkolenia niezmiennie zajmuje czołowe pozycje. Dodatkowe informacje i podpowiedzi dotyczące zamówień publicznych zawarte są na stronie www.pzp.pl

Grzegorz Basiński
Specjalista w zakresie systemów informatycznych i zabezpieczeń, tematyki związanej z ochroną danych osobowych (RODO) oraz analizą ryzyka. Posiada 25-letnie doświadczenie w zakresie budowy i wdrażania systemów informatycznych w sektorze publicznym. Projektował i współtworzył zaawansowane technicznie systemy bezpieczeństwa dla instytucji publicznych, opracowywał i wdrażał metodologie zarządzania informacją i ryzykiem w instytucjach samorządowych. Grzegorz Basiński jest ekspertem w zakresie bezpieczeństwa informacji, cyberbezpieczeństwa jak i analizy ryzyka. Posiada certyfikaty: Audytora Wiodącego ISO/IEC 22301 ISO/IEC 27001, MoR® Certificate in Risk Management, członek międzynarodowej grupy eksperckiej w zakresie analizy ryzyka Factor Analysis of Information Risk – FAIR Institute. Ukończył Executive Master of Business Administration na Apsley Business School w Londynie. Prowadzi szkolenia oraz wykłady na konferencjach i seminariach poświęconych tematyce bezpieczeństwa teleinformatycznego. Autor artykułów i opracowań poświęconych tematyce technologii teleinformatycznych. Doskonale zorientowany również w tematyce związanej z zamówieniami publicznymi w obszarze teleinformatyki, oprogramowania oraz usług informatycznych. W ankietach poszkoleniowych bardzo wysoko oceniany przez uczestników.

Organizatorzy:
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej – Kielce
Pracownia Zamówień Publicznych – Piotr Sperczyński
SOA – Service Oriented Architecture – Grzegorz Basiński

Terminy rozpoczęcia spotkań online:
I sesja: 23-24.05.2020 r
II sesja: 6-7.06.2020 r
III sesja: 13-14.06.2020 r

Koszt uczestnictwa w warsztatach: 900 zł / możliwość płatności w dwóch ratach.
Zarejestruj się! Nie czekaj! Najtańsze szkolenie na rynku tylko 150 zł za dzień.


Czas trwania, organizacja:
3 sesje weekendowe online w godzinach
sobota 10.00-16.00
niedziela 10.00-14.00 + praca na dokumentach w czasie warsztatów oraz zadania domowe.
Uczestnicy otrzymują zestawienie regulacji prawnych, druków, wniosków, ogłoszeń, oświadczeń i innych dokumentów elektronicznych niezbędnych do czynnego uczestnictwa w procedurach zamówień publicznych (zamawiający, wykonawca, nadzór-kierownik jednostki).

Strona organizacyjna/zgłoszenia:
E-mail: sekretariat@wsap-kielce.edu.pl
Telefon: +48 662 364 314
Osoba koordynująca: Prorektor WSAP dr Janina Kowalik.Cel – efekt uczestnictwa w warsztatach

Zapoznanie uczestników warsztatów z elementami dotyczącymi przygotowania, przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia oraz wymaganiami związanymi z realizacją umowy.

Osoby występujące po stronie zamawiającego pozyskają praktyczną wiedzę pozwalającą przygotować i wykonać między innymi następujące czynności:
– przygotowanie treści siwz z załącznikami,
– przygotowanie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych czy w DU UE,
– wszczęcie postępowania, przeprowadzenie go łącznie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej przy zastosowaniu miniPortalu UZP lub programu komercyjnego,
– przygotowanie dokumentacji z przeprowadzonego postępowania.

Osoby występujące po stronie wykonawcy pozyskają praktyczną wiedzę pozwalającą czynnie uczestniczyć w procedurach zamówień publicznych między innymi (w szczególności) poznając odpowiedzi na poniższe pytania:
– jak dowiedzieć się o przetargu przed jego ogłoszeniem łącznie z informacją o środkach finansowych jakie zamawiający ma lub będzie miał na realizację tego zamówienia?
– jak sparametryzować “ustawienie przetargu” (świadome lub nieświadome) przez zamawiającego oraz środki zaradcze?
– w jaki sposób analizować treści ogłoszenia o zamówieniu, treść siwz i załączników czy projektu umowy?
– jak składać ofertę elektronicznie, podpisywać dokumenty i oświadczenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz sprawdzić, czy konkurencyjna firma nie popełniła błędu w postępowaniu?
– w trakcie realizacji umowy: kiedy zamawiający może podpisać aneks do umowy i w jaki sposób przygotować dokumenty potwierdzające taką możliwość?

Osoby sprawujące nadzór organizacyjny i merytoryczny lub kontrolujące zamówienia publiczne pozyskają praktyczną wiedzę pozwalającą między innymi (w szczególności) poznać odpowiedzi na poniższe pytania:
– gdzie występują nieprawidłowości w zamówieniach publicznych?
– jak przygotować stronę organizacyjną zamówień publicznych, komisja przetargowa, regulamin pracy?
– rola kierownika jednostki, osoby sprawującej nadzór nad zamówieniami publicznymi w tym jakie elementy “zamówień publicznych” wymagają szczególnej uwagi?
– jak przygotować schemat kontroli zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego – lista sprawdzająca?
– jak sprawować nadzór nad realizacją umowy zawartej w oparciu o procedury wynikające z ustawy pzp?

Prowadzący

Piotr Sperczyński
Jeden z najbardziej cenionych specjalistów i trenerów w zakresie zamówień publicznych w Polsce, zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1994 roku – doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów podlegających systemowi zamówień publicznych. Trener zamówień publicznych wpisany w roku 1994 na listę Prezesa UZP w zakresie: dostaw, usług, usług informatycznych oraz robót budowlanych. Autor licznych publikacji i artykułów. W latach 1995-2006 wpisany na listę arbitrów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i orzekający w sprawach zamówień publicznych. Wiedza praktyczna sprawdza się przy konsultacjach w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań, weryfikacji ogłoszeń o zamówieniu i treści specyfikacji czy budowaniu rozwiązań organizacyjnych, lub w prowadzeniu szkoleń na terenie całego kraju. W chwili obecnej jest to osoba posiadająca cenny zbiór doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań, z których warto skorzystać. Praktyk w trzech płaszczyznach: zamawiający, wykonawca i kontrola zamówień. Każdego roku w jego szkoleniach bierze udział kilka tysięcy osób (średnio w roku ok. 120 szkoleń jedno/dwu lub trzydniowych), a częste konsultacje i doradztwo (także telefonicznie) jest prowadzone od 25 lat. W rankingach popularności osób prowadzących szkolenia niezmiennie zajmuje czołowe pozycje. Dodatkowe informacje i podpowiedzi dotyczące zamówień publicznych zawarte są na stronie www.pzp.pl

Grzegorz Basiński
Specjalista w zakresie systemów informatycznych i zabezpieczeń, tematyki związanej z ochroną danych osobowych (RODO) oraz analizą ryzyka. Posiada 25-letnie doświadczenie w zakresie budowy i wdrażania systemów informatycznych w sektorze publicznym. Projektował i współtworzył zaawansowane technicznie systemy bezpieczeństwa dla instytucji publicznych, opracowywał i wdrażał metodologie zarządzania informacją i ryzykiem w instytucjach samorządowych. Grzegorz Basiński jest ekspertem w zakresie bezpieczeństwa informacji, cyberbezpieczeństwa jak i analizy ryzyka. Posiada certyfikaty: Audytora Wiodącego ISO/IEC 22301 ISO/IEC 27001, MoR® Certificate in Risk Management, członek międzynarodowej grupy eksperckiej w zakresie analizy ryzyka Factor Analysis of Information Risk – FAIR Institute. Ukończył Executive Master of Business Administration na Apsley Business School w Londynie. Prowadzi szkolenia oraz wykłady na konferencjach i seminariach poświęconych tematyce bezpieczeństwa teleinformatycznego. Autor artykułów i opracowań poświęconych tematyce technologii teleinformatycznych. Doskonale zorientowany również w tematyce związanej z zamówieniami publicznymi w obszarze teleinformatyki, oprogramowania oraz usług informatycznych. W ankietach poszkoleniowych bardzo wysoko oceniany przez uczestników.

Organizatorzy:
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej – Kielce
Pracownia Zamówień Publicznych – Piotr Sperczyński
SOA – Service Oriented Architecture – Grzegorz Basiński

Terminy rozpoczęcia spotkań online:
I sesja: 23-24.05.2020 r
II sesja: 6-7.06.2020 r
III sesja: 13-14.06.2020 r

Koszt uczestnictwa w warsztatach: 900 zł / możliwość płatności w dwóch ratach.
Zarejestruj się! Nie czekaj! Najtańsze szkolenie na rynku tylko 150 zł za dzień.

Czas trwania, organizacja:
3 sesje weekendowe online w godzinach
sobota 10.00-16.00
niedziela 10.00-14.00 + praca na dokumentach w czasie warsztatów oraz zadania domowe.
Uczestnicy otrzymują zestawienie regulacji prawnych, druków, wniosków, ogłoszeń, oświadczeń i innych dokumentów elektronicznych niezbędnych do czynnego uczestnictwa w procedurach zamówień publicznych (zamawiający, wykonawca, nadzór-kierownik jednostki).

Strona organizacyjna/zgłoszenia:
E-mail: sekretariat@wsap-kielce.edu.pl
Telefon: +48 662 364 314
Osoba koordynująca: Prorektor WSAP dr Janina Kowalik.Cel – efekt uczestnictwa w warsztatach

Zapoznanie uczestników warsztatów z elementami dotyczącymi przygotowania, przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia oraz wymaganiami związanymi z realizacją umowy.

Osoby występujące po stronie zamawiającego pozyskają praktyczną wiedzę pozwalającą przygotować i wykonać między innymi następujące czynności:
– przygotowanie treści siwz z załącznikami,
– przygotowanie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych czy w DU UE,
– wszczęcie postępowania, przeprowadzenie go łącznie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej przy zastosowaniu miniPortalu UZP lub programu komercyjnego,
– przygotowanie dokumentacji z przeprowadzonego postępowania.

Osoby występujące po stronie wykonawcy pozyskają praktyczną wiedzę pozwalającą czynnie uczestniczyć w procedurach zamówień publicznych między innymi (w szczególności) poznając odpowiedzi na poniższe pytania:
– jak dowiedzieć się o przetargu przed jego ogłoszeniem łącznie z informacją o środkach finansowych jakie zamawiający ma lub będzie miał na realizację tego zamówienia?
– jak sparametryzować “ustawienie przetargu” (świadome lub nieświadome) przez zamawiającego oraz środki zaradcze?
– w jaki sposób analizować treści ogłoszenia o zamówieniu, treść siwz i załączników czy projektu umowy?
– jak składać ofertę elektronicznie, podpisywać dokumenty i oświadczenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz sprawdzić, czy konkurencyjna firma nie popełniła błędu w postępowaniu?
– w trakcie realizacji umowy: kiedy zamawiający może podpisać aneks do umowy i w jaki sposób przygotować dokumenty potwierdzające taką możliwość?

Osoby sprawujące nadzór organizacyjny i merytoryczny lub kontrolujące zamówienia publiczne pozyskają praktyczną wiedzę pozwalającą między innymi (w szczególności) poznać odpowiedzi na poniższe pytania:
– gdzie występują nieprawidłowości w zamówieniach publicznych?
– jak przygotować stronę organizacyjną zamówień publicznych, komisja przetargowa, regulamin pracy?
– rola kierownika jednostki, osoby sprawującej nadzór nad zamówieniami publicznymi w tym jakie elementy “zamówień publicznych” wymagają szczególnej uwagi?
– jak przygotować schemat kontroli zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego – lista sprawdzająca?
– jak sprawować nadzór nad realizacją umowy zawartej w oparciu o procedury wynikające z ustawy pzp?

Prowadzący

Piotr Sperczyński
Jeden z najbardziej cenionych specjalistów i trenerów w zakresie zamówień publicznych w Polsce, zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1994 roku – doskonale zorientowany w specyfice funkcjonowania podmiotów podlegających systemowi zamówień publicznych. Trener zamówień publicznych wpisany w roku 1994 na listę Prezesa UZP w zakresie: dostaw, usług, usług informatycznych oraz robót budowlanych. Autor licznych publikacji i artykułów. W latach 1995-2006 wpisany na listę arbitrów Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i orzekający w sprawach zamówień publicznych. Wiedza praktyczna sprawdza się przy konsultacjach w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań, weryfikacji ogłoszeń o zamówieniu i treści specyfikacji czy budowaniu rozwiązań organizacyjnych, lub w prowadzeniu szkoleń na terenie całego kraju. W chwili obecnej jest to osoba posiadająca cenny zbiór doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań, z których warto skorzystać. Praktyk w trzech płaszczyznach: zamawiający, wykonawca i kontrola zamówień. Każdego roku w jego szkoleniach bierze udział kilka tysięcy osób (średnio w roku ok. 120 szkoleń jedno/dwu lub trzydniowych), a częste konsultacje i doradztwo (także telefonicznie) jest prowadzone od 25 lat. W rankingach popularności osób prowadzących szkolenia niezmiennie zajmuje czołowe pozycje. Dodatkowe informacje i podpowiedzi dotyczące zamówień publicznych zawarte są na stronie www.pzp.pl

Grzegorz Basiński
Specjalista w zakresie systemów informatycznych i zabezpieczeń, tematyki związanej z ochroną danych osobowych (RODO) oraz analizą ryzyka. Posiada 25-letnie doświadczenie w zakresie budowy i wdrażania systemów informatycznych w sektorze publicznym. Projektował i współtworzył zaawansowane technicznie systemy bezpieczeństwa dla instytucji publicznych, opracowywał i wdrażał metodologie zarządzania informacją i ryzykiem w instytucjach samorządowych. Grzegorz Basiński jest ekspertem w zakresie bezpieczeństwa informacji, cyberbezpieczeństwa jak i analizy ryzyka. Posiada certyfikaty: Audytora Wiodącego ISO/IEC 22301 ISO/IEC 27001, MoR® Certificate in Risk Management, członek międzynarodowej grupy eksperckiej w zakresie analizy ryzyka Factor Analysis of Information Risk – FAIR Institute. Ukończył Executive Master of Business Administration na Apsley Business School w Londynie. Prowadzi szkolenia oraz wykłady na konferencjach i seminariach poświęconych tematyce bezpieczeństwa teleinformatycznego. Autor artykułów i opracowań poświęconych tematyce technologii teleinformatycznych. Doskonale zorientowany również w tematyce związanej z zamówieniami publicznymi w obszarze teleinformatyki, oprogramowania oraz usług informatycznych. W ankietach poszkoleniowych bardzo wysoko oceniany przez uczestników.