Zaznacz stronę

Czy wiesz, że:

  • WSAP jest uczelnią o profilu praktycznym, co oznacza, że obok najnowszej wiedzy, będziesz zdobywał tu umiejętności niezbędne w pracy zawodowej;
  • stając się studentem WSAP, stajesz sie najważniejszym składnikiem uczelnianej społeczności;
  • administracja uczelni zrobi wszystko, aby pomóc Ci w załatwieniu wszelkich spraw niezbędnych w realizacji celów, jakie postawiłeś sobie rozpoczynając studia;
  • zawsze możesz wnosić swoje uwagi do treści i organizacji procesu dydaktycznego;
  • uczelnia umożliwi Ci dostęp do platformy zdalnego nauczania i platformy Moodle, na której zamieszczane są materiały dydaktyczne;
  • dbamy o jakość kształcenia, zatem po realizacji każdego modułu będziesz miał możliwość oceny sposobu prowadzenia zajęć przez wykładowców.

Świadczenia dla studentów – STYPENDIA

Świadczenia dla studentów WSAP przyznawane są w oparciu o normy zawarte w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Regulaminu świadczeń dla studentów WSAP z 30 czerwca 2019 r. Studenci ubiegający się o świadczenia zobowiązani są do...

System Zapewniania Jakości Kształcenia w WSAP Kielce

Proces kształcenia oraz efekty osiągane w jego wyniku, stanowią przedmiot stałej uwagi administracji i kadry naukowo-dydaktycznej Uczelni. W uczelni funkcjonuje System Zapewniania Jakości Kształcenia, w którym aktywnie uczestniczą wszystkie grupy uczelnianej...

Studenci WSAP mają możliwość korzystania z biblioteki uczelnianej WSAP.
Do dyspozycji studentów jest również, najlepiej wyposażona w regionie, Biblioteka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z wolnym dostępem do większości zasobów naukowych książek i czasopism. Korzystanie z wypożyczeń wiąże się z koniecznością opłacenia kaucji zwrotnej.

Bardzo popularną formą dostępu do literatury naukowej są biblioteki cyfrowe. Ich lista wraz z linkami znajduje się pod kafelkiem Biblioteki cyfrowe.

Materiały udostępniane przez wykładowców poszczególnych przedmiotów znajdują się na Platformie Moodle.

 

Najczęściej zadawane

pytania

W jaki sposób można korzysta z nauki zdalnej we WSAP?

Studenci WSAP mają możliwość – w sytuacji pandemicznej oraz w sytuacjach zaplanowanych i uzgodnionych z administracją Uczelni – korzystać ze zdalnego nauczania. Do korzystania ze zdalnego systemu konieczne jest posiadanie komputera z systemem Microsoft, wyposażonego w kamerę, mikrofon oraz stabilny dostęp do internetu. W uzasadnionych sytuacjach, na wniosek studenta, Uczelnia może wypożyczyć do czasowego wykorzystywania sprzęt będący własnością Uczelni. W dniach odbywania zajęć zdalnych istnieje również możliwość skorzystania z komputerów znajdujących się w pracowni internetowej WSAP.
Każdy student, niezależnie od formy studiów oraz systemu odbywania zajęć, otrzymuje w momencie przyjęcia na studia, wszystkie dane niezbędne do logowania się w dwóch systemach służących do zdalnego nauczania: Platforma TEAMS i Platforma MOODLE. Studenci otrzymują na adres mailowy szczegółową instrukcję, pokazującą krok po kroku sposób korzystania z narzędzi zdalnego nauczania.

 

W jaki sposób można się rekrutować na studia licencjackie?

Rekrutacja na studia jest bardzo prosta. Osoba zainteresowana musi wejść na Rekrutację on line lub na Kierunki, rodzaj studiów i kierunek, którym jest zainteresowana. W środkowej części strony ukaże się tabelka z zakładkami zawierającymi wszystkie niezbędne informacje na temat kierunku (charakterystyka, program, atuty uczelni, koszt studiów), a w ostatniej zakładce znajduje się formularz rekrutacyjny. Formularz należy wypełnić i przesłać. Po otrzymaniu wypełnionego formularza dziekanat będzie się z Państwem kontaktował telefonicznie lub przesyłał pocztą mailową wszystkie informacje.

Czy zajęcia na uczelni będą odbywać się on line?

Co do zasady, zajęcia odbywają się w budynku uczelni – ul. L. Staffa 7 w Kielcach, Osiedle Bocianek, wjazd od ul. T. Boya-Żeleńskiego. W sytuacji ograniczeń związanych z pandemią Covid 19, zajęcia będą odbywać się poprzez platformę do zdalnego nauczania. Istnieje również możliwość hybrydowego prowadzenia zajęć, kiedy to w celu ograniczenia kontaktów pomiędzy osobami należącymi do poszczególnych grup część studentów uczestniczy w zajęciach w budynku uczelni, zaś część, w tym samym czasie, uczestniczy w zajęciach w systemie zdalnym. Formuła hybrydowa sprawia, że osoby, które w danym dniu nie mogą z ważnych przyczyn dotrzeć na zajęcia w uczelni, nie tracą możliwości korzystania z nich poprzez platformę. Studenci WSAP mają do dyspozycji również platformę z materiałami dydaktycznymi zamieszczanymi przez wykładowców.

Jakie uprawnienia dają studia podyplomowe z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP)?

Ukończenie studiów podyplomowych przygotowuje do wykonywania zawodu inspektora BHP. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ukończenie tych studiów spełnia wymogi rozporządzenia Rady Ministrów z 2 września 1997 roku w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.1997.109.704)

1.Pracowników służby bhp zatrudnia się na stanowiskach: inspektorów, starszych inspektorów, specjalistów starszych specjalistów oraz głównych specjalistów do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

2.Pracownikami służby bhp mogą być osoby spełniające następujące wymagania kwalifikacyjne:

1) inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy,

2) starszym inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca:
a) zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp lub
b) wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

3)specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 1 rok stażu pracy w służbie bhp,

4) starszym specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 3-letni staż pracy w służbie bhp,

5) głównym specjalistą do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy może być osoba posiadająca wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej 5-letni staż pracy w służbie bhp.

  1. Pracownik kierujący wieloosobową komórką organizacyjną powinien spełniać co najmniej wymagania kwalifikacyjne określone w ust. 2 pkt 3. Pracownik zatrudniony w jednoosobowej komórce powinien spełniać co najmniej wymagania kwalifikacyjne określone w ust. 2 pkt 2.

  2. W przypadku, o którym mowa w art. 23711§ 2 Kodeksu pracy, pracodawca może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy, którzy spełniają co najmniej wymagania określone w ust. 2 pkt 3, lub osobie, która była zatrudniona na stanowisku inspektora pracy w Państwowej Inspekcji Pracy przez okres co najmniej 5 lat.

  3. Pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu pracodawca może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp zgodnie z art. 23711służba bezpieczeństwa i higieny pracy§ 1 Kodeksu pracy, powinien spełniać wymagania określone w ust. 2

Skip to content