Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach

Kształcimy Profesjonalistów

 

Mamy największe doświadczenie w kształceniu na potrzeby administracji publicznej w Kielcach.

Rekrutacja OnlineZasady Rekrutacji

Aktualności

 

Zapraszamy do rekrutacji  na studia

 Studia I Stopnia ( licencjackie)  na kierunku ADMINISTRACJA 

specjalność  Zarządzanie Publiczne

oraz

Na Studia podyplomowe:

Administracja z elem. e-Administracji

Administracja i zarządzanie publiczne

Administracja i zamówienia publiczne

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

Gospodarka przestrzenna i ochrona środowiska z el. GIS w adm. publ.

Rachunkowość budżetowa

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Kadry i płace

Prawo w biznesie

Prawo i procedura administracyjna dla urzędników

Zarządzanie w Transporcie i Spedycji (Certyfikat Kompetencji Przewoźnika)

 

 Zapraszamy na kursy:

KANCELARYJNO-ARCHIWALNY  

CERTYFIKAT  KOMPETENCJI PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO

 

Rekrutacja 2019

Serdecznie zapraszamy na:
Nowość ! Studia podyplomowe:
KADRY I PŁACE


Studia skierowane są do osób posiadających dyplom studiów wyższych: kadry kierowniczej każdego szczebla; osób pracujących w agencjach lub działach doradztwa HR, w działach BHP oraz publicznych służbach zatrudnienia, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.. Program studiów obejmuje zagadnienia z obszaru prawa pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, polityki i dokumentacji kadrowej, podatkowej i ZUS i ubezpieczeń społecznych, podstaw rachunkowości, które są najbardziej doniosłe w praktyce funkcjonowania przedsiębiorcy na rynku. Uzyskana w toku zajęć wiedza pozwala na kształtowanie indywidualnych i zbiorowych stosunków pracy w sposób sprzyjający budowaniu pożądanych więzi w zakładzie pracy.
Nowość ! Studia Podyplomowe
PRAWO W BIZNESIE


Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób posiadających wyższe wykształcenie pozaprawnicze, odczuwających deficyty wiedzy prawniczej w prowadzonej działalności gospodarczej, organizacji przedsiębiorstwa albo w wykonywanej pracy w administracji publicznej. W programie studiów zawarte zostały zagadnienia biznesowe i prawne stanowiące najbardziej funkcjonalne obszary wiedzy prawniczej w administrowaniu przedsiębiorstwem, jak również w pracy urzędnika administracji publicznej.
Nowość ! Studia podyplomowe
PRAWO I PROCEDURA ADMINISTRACYJNA DLA URZĘDNIKÓW


Adresatami oferty są pracownicy administracji rządowej i samorządowej nie posiadający wykształcenia prawniczego lub administracyjnego, pracownicy administracji niepublicznej np. organizacji społecznych, stykający się z problemami prawnymi. Urzędnicy nie posiadający wykształcenia prawniczego lub administracyjnego, przy podejmowaniu czynności prawnych są narażeni na popełnianie błędów. Nasze studia są w stanie pomóc w radzeniu sobie z instytucjami prawnymi, z którymi najczęściej spotkają się w swojej pracy zawodowej, szczególnie w zakresie procedury administracyjnej i sądowo administracyjnej.
Studia I stopnia ADMINISTRACJA

Ciekawy plan studiów dający absolwentom kompetencje do pracy w urzędach państwowych, samorządowych. Studia, na których uczy się prawa, procedury i przedmiotów akademickich rozwijających horyzonty myślenia, jak psychologia, socjologia, negocjacje oraz technicznych umiejętności w zakresie administracji elektronicznej.
STUDIA PODYPLOMOWE BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Absolwenci studiów podyplomowych na kierunku BHP otrzymują:

– świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego BHP dla służby BHP
– zaświadczenie ukończenia kursu audytora wewnętrznego systemów zarządzania BHP
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z metodyki prowadzenia szkoleń
– zaświadczenie ukończenia szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy
KURS KANCELARYJNO-ARCHIWALNY I oraz II stopnia

Więcej o studiach i opłatach dowiesz się z INFORMACJI O NABORZE.

Broszura informacyjna do pobrania – plik.pdf

Wyższa Szkoła
Administracji Publicznej
w Kielcach

ul. Staffa 7
25-410 Kielce

tel: 41 330 37 88; 41 368 60 77
tel/fax: 41 368 66 61 w.106


Smiley face

Godło