Zaznacz stronę

Mediacje

Studia I stopnia
Studia podyplomowe
Studia krótkiego cyklu
Kursy i szkolenia

Celem podstawowym szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji mediatora.

Wiedza zdobyta w trakcie szkolenia może być także wykorzystana w innych sferach zawodowych i osobistych.

Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz warsztatów praktycznych: analiza i rozpoznanie konfliktu, praktyczne stosowanie technik mediacji, czy konstruowanie ugody. W ramach warsztatów będą też prowadzone symulacje mediacji.

 Każdy Uczestnik będzie miał możliwość rozwinięcia umiejętności interpersonalnych w zakresie:
– efektywnej komunikacji,
– budowania porozumienia,

– wygaszania emocji
– prowadzenia dyskursu z osobami o odmiennych stanowiskach,
– efektywnego zarządzania procesami grupowymi,
– prezentowania własnego stanowiska.

 Adresaci szkolenia:

 Nasze szkolenie są skierowane przede wszystkim do osób, które chcą poznać techniki, narzędzia, metody stosowane w mediacjach i negocjacjach.

 Jeżeli:

 • chcesz zostać mediatorem sądowym;
 • pracujesz jako manager;
 • zarządzasz zespołem;
 • jesteś pracownikiem działu HR;
 • jesteś pracownikiem działu kadr;
 • prowadzisz własną firmę;
 • pracujesz w obszarze sprzedaży;
 • pracujesz jako windykator;
 • zajmujesz się resocjalizacją;
 • pracujesz w ośrodku szkolno-wychowawczym;
 • jesteś prawnikiem: radcą prawnym, adwokatem, prokuratorem;
 • jesteś kuratorem sądowym;
 • pracujesz w szkole z uczniami;
 • zarządzasz nauczycielami;
 • jesteś trenerem;
 • jesteś pracownikiem poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • chcesz poznać techniki, które pomogą Ci rozwiązywać i niwelować konfliktowe sytuacje w życiu codziennym (w pracy lub w domu)

  Ukończenie szkolenia daje szansę zdobycia przez Państwa nowych kwalifikacji zawodowych (zawód Mediator, PKD 69.10.Z)

 Szkolenie uprawnia do ubiegania się o wpis na listę Stałych Mediatorów Sądowych prowadzoną przez Prezesów Sądów Okręgowych

 Szkolenie zgodne ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 r. oraz standardami Rady Europy wypracowanymi przez Europejską Komisję ds. efektywności wymiaru sprawiedliwości.

 

Zajęcia trwają 40 godzin (z pracą własną), odbywają się w cyklu weekendowym (dwa razy sobota i niedziela), kończą egzaminem.

I. Podstawowe zasady oraz elementy mediacji:

 1. Przebieg postępowania mediacyjnego.
 2. Zasady mediacji.
 3. Przesłanki pozytywne i negatywne stosowania mediacji.
 4. Osoba mediatora, jego rola, prawa i obowiązki mediatora
 5. Etyka zawodowa mediatorów.
 6. Standardy prowadzenia mediacji i działania mediatora.
 7. Etapy mediacji.

II. Prawno-organizacyjne aspekty postępowania mediacyjnego:

 1. Podstawy prawne zastosowania procedur mediacyjnych (z uwzględnieniem zmian prawnych w 2019 roku)
 2. Zagadnienia praktyczne związane z organizacją postępowania mediacyjnego.
 3. Zasady koordynacji działań i współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości.
 4. Dokumentacja – przygotowanie, administrowanie, archiwizacja.
 5. Standardy postępowania mediacyjnego na gruncie prawa polskiego i europejskiego.
 6. Mediacja w Polsce i na Świecie (Europa i USA).

III. Podstawy psychologii emocji, konfliktów i różnic indywidualnych w kontekście pracy mediatora

 1. Alternatywne sposoby rozwiązywania konfliktów – analiza porównawcza.
 2. Wiedza na temat dynamiki konfliktu i sposobów jego rozwiązywania.
 3. Komunikacja interpersonalna w sytuacji konfliktu. Bariery komunikacyjne i sposoby pracy z oporem.
 4. Techniki komunikacji w mediacji.

IV. Warsztaty w zakresie:

 1. Prowadzenia wstępnych spotkań ze stronami w tym nauka tzw. „monologu mediatora” i zawierania umowy o  mediację.
 2. Biegłości i umiejętności prowadzenia spotkań mediacyjnych zgodnie z zasadami i z uwzględnieniem odpowiednich technik mediacyjnych.
 3. Umiejętności komunikacyjnych mediatora.
 4. Zdolności dokonania analizy i diagnozy konfliktu objętego mediacją, w tym szczególności:
  1. Wspierania stron w pracy nad rozwiązaniem sporu.
  2. Umiejętność sporządzania ugody – prezentacja ogólna i ćwiczenia praktyczne.
  3. Umiejętność współpracy ze współmediatorem/ką.
  4. Umiejętność współpracy ze  specjalistami merytorycznymi.

Każdy z Uczestników szkolenia otrzymuje Certyfikat ukończenia szkolenia, który potwierdza zgodność szkolenia ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 r. oraz standardami Rady Europy opracowanymi przez Europejską Komisję ds. efektywności wymiaru sprawiedliwości.

 • Doświadczona kilkuosobowa kadra mediatorzy o różnych specjalnościach i wykształceniu (prawnik, psycholog, pedagog)
 • Materiały poszkoleniowe,
 • Konsultacje poszkoleniowe (po zakończeniu szkolenia służymy pomocą w rozwiązywaniu ewentualnych problemów praktycznych, które mogą powstać przy prowadzeniu mediacji).

Koszt szkolenia – 1490 zł

Konto bankowe do opłat:
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej
ING BANK ŚLĄSKI
05 1050 1416 1000 0090 3024 2458

  Mediacje /przygotowanie do wykonywania zawodu mediatora/

  Rodzaj studiów*

  Nazwa kursu*

  System studiów*

  Dane Podstawowe:

  Imię*

  Nazwisko*

  Data Urodzenia*

  Miejsce Urodzenia*

  Adres Zameldowania:

  Miasto*

  Ulica

  Numer domu

  Numer mieszkania

  Kod pocztowy

  Województwo*

  Telefon*

  Adres email*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883).

  Twój kwestionariusz zostanie za chwilę do nas przesłany.

  UWAGA! Naciśnięcie poniższego przycisku zapisuje dane i kończy proces rekrutacji ONLINE

  Skip to content