Zaznacz stronę

Kurs Kancelaryjno-Archiwalny I stopnia

Studia I stopnia
Studia podyplomowe
Studia krótkiego cyklu
Kursy i szkolenia

Kurs Kancelaryjno-Archiwalny I stopnia daje kwalifikacje niezbędne do prowadzenia archiwów zakładowych i składnic akt w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych, a także przygotowuje, dając formalne uprawnienia, do prowadzenia działalności przechowalniczej i obsługi zakończonej dokumentacji kadrowo-płacowej spełniając wymogi kształcenia określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia rodzaju wykształcenia uznanego za specjalistyczne oraz dokumentów potwierdzających posiadanie praktyki zawodowej, wymaganych od osób wykonujących niektóre czynności związane z dokumentacją osobową i płacową pracodawców (par. 2.3 i 4)

Szkolenie skierowane jest do osób zatrudnionych zwłaszcza w JST i państwowych podmiotach (referentów, inspektorów), ale także prowadzących pracowników biura i sekretariaty w podmiotach niepublicznych, personelu odpowiedzialnego za prowadzenie archiwów zakładowych i składnic akt (wymóg posiadania kursu określają normatywy kancelaryjno-archiwalne) lub odpowiedzialnych za archiwizację dokumentacji projektów finansowanych ze środków unijnych.

Cel szkolenia: 
Zapoznanie uczestników z aktualnym porządkiem prawnym w zakresie postępowania z dokumentacją w jednostce, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w ustawie archiwalnej. Zdobycie wiedzy na temat procesów kancelaryjno-archiwalnych i obowiązującego systemu kancelaryjnego. 

 • Podstawy prawne zarządzania dokumentacją (ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej, akty prawne wydane na podstawie ustawy archiwalnej) oraz słowniczek pojęć kancelaryjno-archiwalnych.
 •  Normatywy kancelaryjno-archiwalne regulujące postępowanie z dokumentacją w danej jednostce organizacyjnej (zakres przedmiotowy i znaczenie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt, instrukcji archiwalnej).
 •  Czynności kancelaryjne w jednostce (obieg dokumentacji: wpływ i rejestracja korespondencji, dekretacja, tworzenie akt spraw, kompletowanie dokumentacji w komórkach organizacyjnych).
 • Obowiązki komórek organizacyjnych w odniesieniu do dokumentacji zakończonej. Przygotowanie teczek rzeczowych do przekazania do archiwum zakładowego.
 • Postępowanie z dokumentacją w przypadku ustania działalności lub reorganizacji jednostki organizacyjnej.
 •  Klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji w podmiocie. Kryteria wartościowania dokumentacji. Konstrukcja i znaczenie jednolitego rzeczowego wykazu akt.
 • Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem wykazów akt.
 • Organizacja archiwum zakładowego lub składnicy akt. Lokal i zasady rozmieszczania dokumentacji w magazynach archiwalnych. Prawa i obowiązki archiwisty zakładowego.
 • Zasób archiwalny i środki ewidencyjne dokumentacji (rodzaje spisów zdawczo-odbiorczych, druki i formularze archiwalne). Konstrukcja sygnatury archiwalnej i rola wykazu spisów zdawczo-odbiorczych.
 • Porządkowanie dokumentacji (etapy prac porządkowych, przynależność zespołowa, segregacja i systematyzacja, opis teczek rzeczowych, inwentaryzacja). Identyfikacja dokumentacji własnej, odziedziczonej i obcej.
 • Udostępnianie dokumentacji w archiwum zakładowym (wypożyczenia na potrzeby wewnętrzne, kwerendy archiwalne). Procedura wycofania dokumentacji z archiwum.
 • Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej (cel i realizacja procedury usuwania dokumentacji).
 • Przygotowanie materiałów archiwalnych do przekazania do archiwum państwowego wg. obowiązujących standardów (opis teczek rzeczowych, zabezpieczenie techniczne materiałów, ewidencja, przygotowanie notatki informacyjnej).
 • Testowy egzamin kwalifikacyjny

Kurs trwa trzy dni.

Wybierając kurs na WSAP Kielce możesz liczyć na:

 • kurs, którego organizatorzy zadbają o to, aby słuchacze zostali wyposażeni we wszelką konieczną wiedzę do zdania egzaminu oraz przygotowania do pracy
 • Prowadząca szkolenie:

dr Anna Opara-Rak , EMBA – specjalista ds. zarządzania dokumentacją, doktor n. hum. z zakresu archiwistyki, biegły sądowy, wykładowca WSAP w Kielcach, absolwentka Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie, wieloletni pracownik Oddziału Nadzoru Archiwalnego w Archiwum Państwowym w Kielcach.

 • dobrą dostępność komunikacyjną uczelni położonej w centrum miasta,
 • możliwość realizacji kursu w systemie on line lub hybrydowym w ramach platformy do zdalnego nauczania,
 • możliwość korzystania z materiałów dydaktycznych na platformie internetowej,

Koszt kursu wynosi 1300 zł 

  Kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia

  Rodzaj studiów*

  Nazwa kursu*

  System studiów*

  Dane Podstawowe:

  Imię*

  Nazwisko*

  Data Urodzenia*

  Miejsce Urodzenia*

  Adres Zameldowania:

  Miasto*

  Ulica

  Numer domu

  Numer mieszkania

  Kod pocztowy

  Województwo*

  Telefon*

  Adres email*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883).

  Twój kwestionariusz zostanie za chwilę do nas przesłany.

  UWAGA! Naciśnięcie poniższego przycisku zapisuje dane i kończy proces rekrutacji ONLINE

  Skip to content