Zaznacz stronę

Zarządzanie polityką społeczną

Studia I stopnia
Studia krótkiego cyklu
Studia podyplomowe
Kursy i szkolenia

Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE POLITYKĄ SPOŁECZNĄ skierowane są do aktualnych i przyszłych pracowników urzędów administracji rządowej i samorządowej szczebla pomocy społecznej, którzy dążą do podniesienia swoich kwalifikacji, poprzez doskonalenie swojej wiedzy z zakresu polityki społecznej, organizacji oraz kontroli. Atutem studium jest wszechstronne podejście do zagadnień, z którymi stykają się urzędnicy i pracownicy urzędów administracyjnych lub aplikujący do pracy w administracji związanej z realizacją zadań polityki społecznej (GOPS, MOPS, ZUS, instytucje opieki nad osobami wymagającymi pomocy i opieki, instytucje pracy socjalnej).

Studia trwają 9 miesięcy

 

Wykaz przedmiotów realizowanych na studiach podyplomowych:

 • Polityka społeczna w gospodarce rynkowej
 • Planowanie strategiczne i operacyjne w polityce społecznej,
 • Pomoc społeczna i praca socjalna,
 • Trzeci sektor w polityce społecznej,
 • Zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej gminy, powiatu, województwa
 • Prewencja w polityce społecznej
 • Ewaluacja w polityce społecznej,
 • Podstawy zarządzania,
 • Organizacja i zarządzanie w administracji publ.,
 • Procesy decyzyjne,
 • Zarządzanie usługami socjalnymi,
 • Instrumenty finansowania polityki społecznej,
 • System ochrony zdrowia
 • Polityka zatrudnienia i rynku pracy
 • Demografia i problemy ludnościowe
 • Problemy migracji i mniejszości narodowych
 • Problemy edukacji
 • Bezdomność
 • Projekty społeczne
 • Badania diagnostyczne w polityce społecznej
 • Podstawy psychologii społecznej
 • Socjologia problemów społecznych
 • Wartości, prawa człowieka i etyka w polityce społecznej

Łączna liczba godzin: 175

WSAP w Kielcach przez ponad dwie dekady specjalizuje się w kształceniu na potrzeby administracji publicznej.

Studia w naszej Uczelni to:

 • wysoka jakość kształcenia potwierdzona pozytywną oceną Państwowej Komisji Akredytacyjnej
 • wykwalifikowana kadra, którą stanowią pracownicy naukowi oraz urzędnicy publiczni i wysokiej klasy, specjaliści w poszczególnych dziedzinach,
 • możliwość uzyskania stypendium na studiach I stopnia
 • praktyki zawodowe w urzędach dla studiów I stopnia i Kształcenia Specjalistycznego, które mogą być początkiem kariery zawodowej urzędnika administracji publicznej
 • stały i przejrzysty system opłat – żadnych ukrytych kosztów
 • własna baza lokalowa, dzięki czemu zajęcia odbywają się w jednym miejscu
 • doskonałe zaplecze techniczne i informatyczne,
 • zajęcia prowadzone są w małych grupach,
 • bardzo dobra lokalizacja z dogodnym dostępem do komunikacji miejskiej.
 • możliwość korzystania ze studiów w systemie on-line lub hybrydowym w ramach platformy do zdalnego nauczania,
 • możliwość korzystania z materiałów dydaktycznych na platformie internetowej,
 • konkurencyjne ceny, elastyczne formy płatności,
 • dogodne dni i godziny zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych pozwalają godzić studia z pracą zawodową /zajęcia w sobotę i niedzielę/
 • kameralny charakter uczelni– u nas nie zginiesz w tłumie 
 • dbałość o przyjazną i życzliwą atmosferę w trakcie studiowania, zarówno ze strony wykładowców jak i obsługi administracyjnej
 • studia podyplomowe kończące się egzaminem w formie testu, bez konieczności pisania i obrony pracy.

5oszt studiów – 1400,00 zł za semestr
Forma płatności czesnego za całe studia: jednorazowo, w dwóch ratach, czterech lub z podziałem na 8 rat.

Brak opłaty wpisowej.

Opłata rekrutacyjna – 85 zł

Konto bankowe do opłat:
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej
ING BANK ŚLĄSKI
05 1050 1416 1000 0090 3024 2458

 

  Zarządzanie polityką społeczną

  Rodzaj studiów*

  Kierunek studiów*

  System studiów*

  Dane Podstawowe:

  Imię*

  Nazwisko*

  Data Urodzenia*

  Miejsce Urodzenia*

  Adres Zameldowania:

  Miasto*

  Ulica

  Numer domu

  Numer mieszkania

  Kod pocztowy

  Województwo*

  Telefon*

  Adres email*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883).

  Twój kwestionariusz zostanie za chwilę do nas przesłany. Niezwłocznie po dokonaniu rejestracji prosimy o zgłoszenie się w Sekretariacie Uczelni i okazanie oryginałów następujących dokumentów:


  - CV
  - Odpis dyplomu uczelni wyższej
  - 2 zdjęcia dowodowe
  - Podanie
  - Kwestionariusz osobowy

  UWAGA! Naciśnięcie poniższego przycisku zapisuje dane i kończy proces rekrutacji ONLINE

  Skip to content