Zaznacz stronę

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Studia I stopnia
Studia podyplomowe
Studia krótkiego cyklu
Kursy i szkolenia

Studia skierowane są do kadry kierowniczej każdego szczebla; osób pracujących w agencjach lub działach doradztwa HR, w działach BHP oraz publicznych służbach zatrudnienia; pragnących zapoznać się bliżej z zagadnieniami związanymi z systemem ochrony pracy i jej nadzoru, jak również z systemem ubezpieczeń społecznych.

Program studiów obejmuje te obszary prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, które są najbardziej doniosłe w praktyce funkcjonowania organizacji (przedsiębiorstwa, NGO) na rynku. Uzyskana w toku zajęć wiedza pozwala na kształtowanie indywidualnych i zbiorowych stosunków pracy w sposób sprzyjający budowaniu pożądanych więzi w zakładzie pracy.

Absolwenci, dzięki znajomości instrumentów indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, są w stanie zapobiegać konfliktom w zakładzie pracy a w sytuacjach kryzysowych potrafią rozwiązywać spory z zakresu prawa pracy. Absolwenci studiów podyplomowych mogą pracować jako kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla zarządzania. Zdobyta w trakcie studiów wiedza pozwala im również na zajmowanie stanowisk samodzielnych zajmujących się stosowaniem w praktyce prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w sektorze prywatnym oraz publicznych służbach zatrudnienia.

Czas trwania studiów – 9 miesięcy , zajęcia realizowane są w dwudniowych zjazdach sobotnio-niedzielnych w wymiarze: 169 godzin.

Program studiów podyplomowych Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych zawiera m.in.:

 • Prawo pracy – wprowadzenie. Źródła prawa pracy,
 • Podstawy nawiązywania stosunku pracy. Kształtowanie treści stosunku pracy,
 • Atypowe formy zatrudnienia,
 • Czas pracy,
 • Wynagrodzenie za pracę,
 • Urlopy pracownicze i inne przerwy w pracy,
 • Ustanie stosunku pracy. Zwolnienia grupowe,
 • Dokumentacja kadrowa,
 • Rekrutacja i selekcja pracowników,
 • Zarządzanie karierą zawodową,
 • Etyka pracy, etyki zawodowe,
 • Obowiązki stron stosunku pracy w zakresie BHP,
 • Socjologia i psychologia pracy,
 • Urzędnicze prawo pracy,
 • Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie,
 • Obowiązki pracodawcy w zakresie ubezpieczeń społecznych,
 • Świadczenia z ubezpieczeń społecznych,
 • Działalność socjalna pracodawcy,
 • Odpowiedzialność stron stosunku pracy,
 • Wprowadzenie do europejskiego prawa zabezpieczenia społecznego,
 • Nadzór nad przestrzeganiem prawa pracy,
 • Partnerzy społeczni w ramach prawa pracy,
 • Mobbing i dyskryminacja w prawie pracy.
 • ponad 20 letnie doświadczenie w kształceniu na potrzeby administracji publicznej i sektora prywatnego,
 • wykwalifikowana kadra, którą stanowią pracownicy naukowi oraz urzędnicy publiczni i wysokiej klasy, specjaliści w poszczególnych dziedzinach,
 • doskonałe zaplecze techniczne i informatyczne,
 • zajęcia prowadzone są w małych grupach,
 • bardzo dobra lokalizacja z dogodnym dostępem do komunikacji miejskiej.
 • możliwość korzystania ze studiów w systemie on-line lub hybrydowym w ramach platformy do zdalnego nauczania,
 • możliwość korzystania z materiałów dydaktycznych na platformie internetowej,
 • konkurencyjne ceny, elastyczne formy płatności,
 • nie ma konieczności pisania i obrony pracy końcowej, studia kończą się egzaminem testowym.

Czesne: 1 500 zł za semestr

Forma płatności czesnego za całe studia: jednorazowo, w dwóch ratach, czterech lub z podziałem na 8 rat.

Brak opłaty wpisowej.

Opłata rekrutacyjna – 85 zł

Konto bankowe do opłat:
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej
ING BANK ŚLĄSKI
05 1050 1416 1000 0090 3024 2458

  Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

  Rodzaj studiów*

  Kierunek studiów*

  System studiów*

  Dane Podstawowe:

  Imię*

  Nazwisko*

  Data Urodzenia*

  Miejsce Urodzenia*

  Adres Zameldowania:

  Miasto*

  Ulica

  Numer domu

  Numer mieszkania

  Kod pocztowy

  Województwo*

  Telefon*

  Adres email*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883).

  Twój kwestionariusz zostanie za chwilę do nas przesłany. Niezwłocznie po dokonaniu rejestracji prosimy o zgłoszenie się w Sekretariacie Uczelni i okazanie oryginałów następujących dokumentów:


  - CV
  - Odpis dyplomu uczelni wyższej
  - 2 zdjęcia dowodowe
  - Podanie
  - Kwestionariusz osobowy

  UWAGA! Naciśnięcie poniższego przycisku zapisuje dane i kończy proces rekrutacji ONLINE

  Skip to content