Zaznacz stronę

Zarządzanie w transporcie i spedycji

Studia I stopnia
Studia podyplomowe
Studia krótkiego cyklu
Kursy i szkolenia

Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE W TRANSPORCIE I SPEDYCJI skierowane są do osób, które chcą przygotować się do wykonywania działalności związanej ze świadczeniem usług transportowych i przewozu osób i rzeczy w ruchu lądowym na terenie Polski i Europy. Słuchacze nabywają merytoryczną wiedzę z zakresu funkcjonowania nowoczesnego transportu, rynku transportowego, a w szczególności w zakresie środków transportu, ruchu oraz analizy systemów transportowych.

Studia podyplomowe dają możliwość uzyskania interesujących kompetencji  na które jest bardzo duże zainteresowanie lub otworzenia działalności gospodarczej w tym zakresie. Ukończenie studiów podyplomowych z wynikiem pozytywnym umożliwia otrzymanie Certyfikatów Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego upoważniającego do przewozu osób i / lub rzeczy.

Certyfikat ten jest dokumentem potwierdzającym posiadanie przez przedsiębiorcę kwalifikacji niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego lub zarządzanie transportem w innej firmie. Certyfikaty wydaje w Polsce Instytut Transportu Samochodowego.

Studia trwają 9 miesięcy.

 

Wykaz przedmiotów realizowanych na studiach podyplomowych:

 • Prawo cywilne,
 • Prawo handlowe,
 • Dostęp do rynku transportowego w Polsce i Europie,
 • Podstawy rachunkowości,
 • Prawo podatkowe,
 • Normy techniczne i techniczne aspekty działalności,
 • Działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa,
 • Negocjacje,
 • Public relations, marketing i reklama w usługach transportowych,
 • Dokumentacja w TiS, umowy i konwencje międzynarodowe,
 • Prawo pracy i czas pracy kierowców,
 • Bezpieczeństwo drogowe w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy i osób,
 • Prawo socjalne w transporcie drogowym,
 • Socjologia pracy i organizacji,
 • Ubezpieczenia w transporcie i spedycji.

Łączna liczba godzin: 175

WSAP od kilku lat prowadzi studia podyplomowe w zakresie zarządzania transportem i spedycją w oparciu o wskazania:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009  z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE,
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z późn. zm.)
 • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia procesu certyfikacji kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz zabezpieczenia certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U.2017.1352)

Uczelnia w pełni respektuje wskazane powyżej wymogi prawa dotyczące programu studiów, co sprawia, że absolwenci studiów ZARZĄDZANIE W TRANSPORCIE I SPEDYCJI nie mają problemu w procedurze uzyskania certyfikatów kompetencji zawodowych bez konieczności zdawania egzaminu organizowanego przez ITS.

Studia w naszej Uczelni to:

 • wysoka jakość kształcenia potwierdzona pozytywną oceną Państwowej Komisji Akredytacyjnej
 • wykwalifikowana kadra, którą stanowią pracownicy naukowi oraz urzędnicy publiczni i wysokiej klasy, specjaliści w poszczególnych dziedzinach,
 • możliwość uzyskania stypendium na studiach I stopnia
 • praktyki zawodowe w urzędach dla studiów I stopnia i Kształcenia Specjalistycznego, które mogą być początkiem kariery zawodowej urzędnika administracji publicznej
 • stały i przejrzysty system opłat – żadnych ukrytych kosztów
 • własna baza lokalowa, dzięki czemu zajęcia odbywają się w jednym miejscu
 • doskonałe zaplecze techniczne i informatyczne,
 • zajęcia prowadzone są w małych grupach,
 • bardzo dobra lokalizacja z dogodnym dostępem do komunikacji miejskiej.
 • możliwość korzystania ze studiów w systemie on-line lub hybrydowym w ramach platformy do zdalnego nauczania,
 • możliwość korzystania z materiałów dydaktycznych na platformie internetowej,
 • konkurencyjne ceny, elastyczne formy płatności,
 • dogodne dni i godziny zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych pozwalają godzić studia z pracą zawodową /zajęcia w sobotę i niedzielę/
 • kameralny charakter uczelni– u nas nie zginiesz w tłumie 
 • dbałość o przyjazną i życzliwą atmosferę w trakcie studiowania, zarówno ze strony wykładowców jak i obsługi administracyjnej
 • studia podyplomowe kończące się egzaminem w formie testu, bez konieczności pisania i obrony pracy.

Czesne – 1700,00 zł za semestr
Forma płatności czesnego za całe studia: jednorazowo, w dwóch ratach, czterech lub z podziałem na 8 rat.

Brak opłaty wpisowej.

Opłata rekrutacyjna – 85 zł

Konto bankowe do opłat:
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej
ING BANK ŚLĄSKI
05 1050 1416 1000 0090 3024 2458

 

  Zarządzanie w transporcie i spedycji (certyfikat przewoźnika)

  Rodzaj studiów*

  Kierunek studiów*

  System studiów*

  Dane Podstawowe:

  Imię*

  Nazwisko*

  Data Urodzenia*

  Miejsce Urodzenia*

  Adres Zameldowania:

  Miasto*

  Ulica

  Numer domu

  Numer mieszkania

  Kod pocztowy

  Województwo*

  Telefon*

  Adres email*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883).

  Twój kwestionariusz zostanie za chwilę do nas przesłany. Niezwłocznie po dokonaniu rejestracji prosimy o zgłoszenie się w Sekretariacie Uczelni i okazanie oryginałów następujących dokumentów:


  - CV
  - Odpis dyplomu uczelni wyższej
  - 2 zdjęcia dowodowe
  - Podanie
  - Kwestionariusz osobowy

  UWAGA! Naciśnięcie poniższego przycisku zapisuje dane i kończy proces rekrutacji ONLINE

  Skip to content