Zaznacz stronę

Zamówienia publiczne

Studia I stopnia
Studia podyplomowe
Studia krótkiego cyklu
Kursy i szkolenia

Studia ZAMÓWIENIA PUBLICZNE, realizowane są pod patronatem Urzędu Zamówień Publicznych. 

Jest to gwarancją  najbardziej aktualnych i rzetelnych informacji z tego zakresu.

Celem studiów jest pogłębienie wiedzy z zakresu zamówień publicznych, ich organizacji oraz kontroli.

Adresaci:

 • pracownicy kadry zarządzającej średniego i wyższego szczebla,
 • osoby zajmujące się przygotowaniem i przeprowadzaniem postępowania o udzielaniu zamówień publicznych,
 • osoby zajmujące się kontrolą przebiegu procesu zamówień publicznych
 • studia trwają 9 miesięcy.
 • Finanse publiczne w systemie zamówień publicznych
 • Samorząd terytorialny
 • Prawo cywilne i gospodarcze w kontekście udzielania ZP
 • Wprowadzenie do zagadnień systemu zamówień publicznych
 • Elektronizacja zamówień publicznych
 • Strony postępowania w pzp/zamawiający – wykonawca
 • Procedura administracyjna
 • Elektroniczny obieg i archiwizacja dokumentów
 • Sądownictwo i egzekucja administracyjna
 • Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne
 • Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne
 • Szczególne instrumenty i procedury w zakresie zamówień klasycznych
 • Zamówienia sektorowe
 • Umowa w sprawie ZP i jej wykonanie
 • Środki ochrony prawnej i pozasądowe rozwiązywanie sporów
 • Organy właściwe w sprawach ZP, kontrola udzielania zamówień
 • Zamówienia publiczne w UE
 • Narzędzia informatyczne do przygotowania i realizacji ZP. Wprowadzenie do e-administracji
 • Etyka urzędnicza i zasady uczciwej konkurencji
 • Ochrona danych osobowych
 • Warsztaty – zamówienia publiczne w praktyce

Czas trwania studiów –9 miesięcy.

Studia kończą się egzaminem końcowym w formie testowej, bez konieczności pisania i obrony pracy dyplomowej.

WSAP w Kielcach była pierwszą uczelnią w regionie kształcącą na kierunku Administracja i przez ponad dwie dekady specjalizuje się w kształceniu na potrzeby administracji publicznej. Poprzez stałą współpracę z profesjonalistami w zakresie zamówień publicznych, stale doskonalimy program studiów, przystosowując go do ciągle zmieniającego się prawa.

Studia w naszej Uczelni to:

 • wysoka jakość kształcenia potwierdzona pozytywną oceną Państwowej Komisji Akredytacyjnej
 • wykwalifikowana kadra, którą stanowią pracownicy naukowi oraz urzędnicy publiczni i wysokiej klasy, specjaliści w poszczególnych dziedzinach,
 • możliwość uzyskania stypendium na studiach I stopnia
 • praktyki zawodowe w urzędach dla studiów I stopnia i Kształcenia Specjalistycznego, które mogą być początkiem kariery zawodowej urzędnika administracji publicznej
 • stały i przejrzysty system opłat – żadnych ukrytych kosztów
 • własna baza lokalowa, dzięki czemu zajęcia odbywają się w jednym miejscu
 • doskonałe zaplecze techniczne i informatyczne,
 • zajęcia prowadzone są w małych grupach,
 • bardzo dobra lokalizacja z dogodnym dostępem do komunikacji miejskiej.
 • możliwość korzystania ze studiów w systemie on-line lub hybrydowym w ramach platformy do zdalnego nauczania,
 • możliwość korzystania z materiałów dydaktycznych na platformie internetowej,
 • konkurencyjne ceny, elastyczne formy płatności,
 • dogodne dni i godziny zajęć dydaktycznych na studiach niestacjonarnych pozwalają godzić studia z pracą zawodową /zajęcia w sobotę i niedzielę/
 • kameralny charakter uczelni– u nas nie zginiesz w tłumie 
 • dbałość o przyjazną i życzliwą atmosferę w trakcie studiowania, zarówno ze strony wykładowców jak i obsługi administracyjnej
 • studia podyplomowe kończące się egzaminem w formie testu, bez konieczności pisania i obrony pracy.

Koszt studiów – 1 600,00 zł za semestr
Forma płatności czesnego za całe studia: jednorazowo, w dwóch ratach, czterech lub z podziałem na 8 rat.

Brak opłaty wpisowej.

Opłata rekrutacyjna – 85 zł

Konto bankowe do opłat:
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej
ING BANK ŚLĄSKI
05 1050 1416 1000 0090 3024 2458

  Zamówienia publiczne

  Rodzaj studiów*

  Kierunek studiów*

  System studiów*

  Dane Podstawowe:

  Imię*

  Nazwisko*

  Data Urodzenia*

  Miejsce Urodzenia*

  Adres Zameldowania:

  Miasto*

  Ulica

  Numer domu

  Numer mieszkania

  Kod pocztowy

  Województwo*

  Telefon*

  Adres email*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883).

  Twój kwestionariusz zostanie za chwilę do nas przesłany. Niezwłocznie po dokonaniu rejestracji prosimy o zgłoszenie się w Sekretariacie Uczelni i okazanie oryginałów następujących dokumentów:


  - CV
  - Odpis dyplomu uczelni wyższej
  - 2 zdjęcia dowodowe
  - Podanie
  - Kwestionariusz osobowy

  UWAGA! Naciśnięcie poniższego przycisku zapisuje dane i kończy proces rekrutacji ONLINE

  Skip to content