Zaznacz stronę

Specjalista ds. Pozyskiwania Funduszy Unijnych 2021-2027

Studia I stopnia
Studia podyplomowe
Studia krótkiego cyklu
Kursy i szkolenia

Celem kursu “Specjalista ds. pozyskiwania funduszy UE” jest:

 

 • Zapoznanie uczestników kursu z dostępnymi możliwościami uzyskania dofinansowania dla JST  w ramach Funduszy Europejskich.
 • Realizacja kursu z wypełniania dokumentacji niezbędnej do pozyskania środków unijnych, na przykładzie dokumentacji dostępnej w ramach programów regionalnych.
 • Możliwość przeanalizowania własnego przykładu podczas warsztatów praktycznych.
 • Przekazanie praktycznych wskazówek oraz wskazanie dobrych praktyk, jak napisać prawidłowy projekt oraz skonstruować poprawną analizę finansową.
 • Kurs odbywa się stacjonarnie

  WSAP

  Czas trwania kursu:

  4 dni w godzinach 9:00 – 15:00

  Miejsce realizacji kursu:

  ul. Staffa 7, 25-410 Kielce

  Grupa kursantów:

  zajęcia prowadzone są warsztatowo w grupach 8-10 osobowych

  W cenę kursu wliczone są:

  •   Prowadzenie kursu przez doświadczonego Trenera/ trenerów.

  •   Komplet materiałów kursowych w formie drukowanej.

  •   Catering i przerwy kawowe w trakcie kursu.

  •   Certyfikat ukończenia kursu.

BLOK I. – FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA JST:

Blok I kursu służy głównie wprowadzeniu do tematyki funduszy unijnych. W jego ramach uczestnicy dowiedzą się między innymi jakie istnieją rodzaje funduszy w podziale na grupy, czym się one charakteryzują, jak w precyzyjny sposób określić z którego programu można sfinansować planowaną inwestycję. Przekazany zostanie zakres wiedzy o funduszach dostępnych w ramach perspektywy finansowej.

 

BLOK II. – ZASADY KONSTRUOWANIA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

 • Ogólne zasady przygotowania projektu inwestycyjnego.
 • Kwalifikowalność wydatków w projekcie.
 • Wskazanie przykładowych różnic kwalifikowalności wydatków w wybranych programach.
 • Analiza planowanych źródeł finansowania.
 • Jak opracować budżet projektu.
 • Przepływ środków finansowych w projekcie.
 • Zarządzanie projektami unijnymi, obieg dokumentów w projekcie.
 • Przedstawienie ścieżki aplikowania o wsparcie – poszczególne etapy.
 • Źródła informacji o funduszach europejskich.
 • Analiza systemu oceny i wyboru projektó

 

BLOK III. – WARSZTATY Z WYPEŁNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Przygotowanie „krok po kroku” wniosku i biznes planu przykładowego przedsięwzięcia:

 • Definiowanie pomysłu, idei projektu oraz formułowanie jego koncepcji.
 • Identyfikacja potrzeb.
 • Definiowanie celów projektu, określanie wskaźników na poziomie produktu i rezultatu.
 • Uzasadnienie planowanej inwestycji.
 • Charakterystyka konkurencji.
 • Harmonogram działań.
 • Konstruowanie budżetu projektu.
 • Określenie źródeł finansowania inwestycji.

 

Blok III kursu poświęcony jest praktycznym warsztatom – w trakcie jego trwania grupa wspólnie pracuje nad wnioskiem i biznes planem, bazując za założeniach z case study. Wspólnie konstruowany jest „krok po kroku” wniosek i biznes plan – z naciskiem na najistotniejsze elementy projektu. Dodatkowo omawiane są niezbędne załączniki do wniosku – które są faktycznie wymagane, oraz jak je przygotować.

 

BLOK IV. – ANALIZA FINANSOWA PROJEKTU

 • Analiza założeń finansowych, przychodów i kosztów inwestycji.
 • Analiza finansowania zewnętrznego (kredyt, leasing).
 • Konstruowanie bilansu.
 • Konstruowanie rachunku zysków i strat.
 • Konstruowanie przepływów pieniężnych (cash flow).
 • Analiza wskaźnikowa projektu.

 

Blok IV kursu dotyczy konstruowania sprawozdań finansowych i analizy finansowej – przygotowania bilansu, rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych – począwszy od założeń, poprzez omówienie zależności między poszczególnymi sekcjami. Efektem finalnym jest sporządzona w arkuszu kalkulacyjnym analiza finansowa projektu.

 

BLOK V. – PROCEDURA PRAWIDŁOWEGO ROZLICZENIA PROJEKTU 

 • Promocja projektu unijnego.
 • Monitorowanie, raportowanie i ewaluacja projektu.
 • Wymagania w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji.
 • Kontrola finansowa – procedura przyznawania pomocy.
 • Jak przebiega kontrola projektu – analiza krok po kroku przebiegu kontroli.
 • Omówienie najczęściej popełnianych błędó

 

Blok V kursu poświęcony jest prawidłowemu rozliczeniu projektu. Wskazane zostaną procedury związane z rozliczeniem dotacji. Poruszona zostanie również tematyka najczęściej popełnianych błędów – na co należy zwrócić szczególną uwagę przy konstruowaniu założeń i budowaniu projektu. Omówiony zostanie również przebieg kontroli projektu – na co zwracają uwagę kontrolujący, co podlega weryfikacji.

 

BLOK VI. – ZAKOŃCZENIE 

 • Podsumowanie kursu.
 • Wnioski uczestników kursu.
 • Przekazanie certyfikatów

 

 

Cena kursu – 3000,00 zł

  Specjalista ds. Pozyskiwania Funduszy Unijnych 2021-2027

  Rodzaj studiów*

  Nazwa kursu*

  System studiów*

  Dane Podstawowe:

  Imię*

  Nazwisko*

  Data Urodzenia*

  Miejsce Urodzenia*

  Adres Zameldowania:

  Miasto*

  Ulica

  Numer domu

  Numer mieszkania

  Kod pocztowy

  Województwo*

  Telefon*

  Adres email*

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133, Poz. 883).

  Twój kwestionariusz zostanie za chwilę do nas przesłany.

  UWAGA! Naciśnięcie poniższego przycisku zapisuje dane i kończy proces rekrutacji ONLINE

  Skip to content